Bedrijventerreinen

De gemeente Grave heeft twee bedrijventerreinen. Per bedrijventerrein zijn de belangrijkste kenmerken benoemd. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de bedrijfscontactfunctionaris.

Wisseveld

Het projectgebied Wisseveld ligt aan de noordzijde van Grave. Het gebied omvat de voormalige locatie van een dependance van het Merletcollege, de omgeving van de Nieuwe Haven en het industrie­gebied dat aan de westzijde begrensd wordt door de provinciale weg en aan de

oostzijde door de Koninginnedijk.De planvorming voor projectgebied Wisseveld is in volle gang. In het plangebied zal in de toekomst ook ruimte worden geboden aan de combinatie van woningbouw en bedrijvigheid.

Bedrijvenpark de Bons

Ten zuiden van Grave ligt de voormalige Generaal de Bonskazerne. Het terrein ligt in een kleinschalig gebied met agrarische bedrijven en verspreid liggende woningen. Een gedeelte van het terrein is in gebruik als asielzoekerscentrum. Het resterende gedeelte, zo'n 8 ha, is ontwikkeld tot een duurzaam bedrijventerrein met de functies wonen en werken. Inmiddels is een flink aantal kavels verkocht en krijgt het bedrijvenpark vorm door realisatie van fraaie bedrijfsgebouwen. Het bedrijventerrein is bedoeld voor kleinere lokale bedrijven met een sterke binding met de eigen gemeente en een beperkte opvang voor regionale functies, maar ook ondernemers van buiten de gemeente zijn welkom. Er zijn nog enkele bedrijfskavels te koop voor bedrijven die in milieucategorie II of III vallen. Op Bedrijvenpark De Bons, waar ook de gemeentewerf is gevestigd, is een beeldkwaliteitplan van toepassing. Na voltooiing van de bouw wordt de openbare ruimte rond het project opnieuw ingericht.

Kijk hier welke kavels van het Bedrijvenpark De Bons nog beschikbaar zijn.