Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO)

Publicatiedatum: Maandag 14 september 2020

Tijdelijke overbruggingsmaatregeling zelfstandig ondernemers (Tozo-2)

Door de maatregelen van de Rijksoverheid om de verspreiding van het coronavirus te beperken, zijn veel zelfstandig ondernemers, onder wie zzp'ers, inkomsten verloren. Daarom heeft de regering de afgelopen periode ondernemers financieel ondersteunt, zodat zij na de Coronacrisis hun bedrijf kunnen voortzetten. Deze regeling, genaamd Tozo-1, kon tot 1 juni 2020 aangevraagd worden.

Voor veel ondernemers zijn de gevolgen van de coronacrisis na 3 maanden nog niet voorbij. Het duurt nog een tijd voordat er weer voldoende opdrachten of bestellingen zijn, of dat een ondernemer zijn bedrijf of beroep weer op een normale manier kan uitoefenen. Daardoor is er niet voldoende geld om alle maandelijkse kosten te betalen. Daarom heeft de regering ervoor gekozen om de regeling met vier maanden te verlengen onder de naam Tozo-2. De regeling geldt tot uiterlijk 30 september 2020.

Tozo-regeling verlengd met Tozo-3

Update

Vanaf 1 oktober 2020 wordt de Tozo-regeling verlengd met Tozo-3. Tozo 3 gaat in met ingang van 1 oktober 2020 en loopt tot uiterlijk 1 juli 2021.

Binnenkort wordt u via onze website geïnformeerd over de voorwaarden die gelden om in aanmerking te komen voor Tozo 3

Wat in ieder geval wijzigt is dat er bij Tozo 3 niet meer alleen naar uw (gezins-) inkomen gekeken wordt, maar ook naar uw vermogen. Een vermogen tot € 46.520,00 wordt vrijgelaten.

Ontvangt u nu al een uitkering voor levensonderhoud op grond van de Tozo 2-regeling? Dan krijgt u van ons bericht wanneer u uw aanvraag voor Tozo 3 kunt indienen en de voorwaarden die gelden.

Aanvullende uitkering voor levensonderhoud

Een ondernemer die door de Coronacrisis op dit moment geen inkomen heeft kan een tijdelijke uitkering krijgen vanuit de gemeente. Het verlies van inkomen moet dus echt komen door de Coronacrisis. Bijvoorbeeld omdat u uw bedrijf (nog) gesloten moet blijven, geen of minder klanten mag ontvangen, uw opdrachten zijn beëindigd, of geen of minder leveringen meer kunt doen. De aanvullende uitkering voor levensonderhoud kan in het kader van Tozo-2 voor maximaal 4 maanden worden toegekend. Het bedrag is geen lening, maar een gift.

Het kabinet doet een dringend beroep op u om alleen gebruik te maken van de regeling als het echt nodig is. Zo voorkomen we onbedoeld gebruik van publieke middelen.

Lening voor bedrijfskapitaal vanwege de Coronacrisis

Binnen Tozo-1 was het al mogelijk om een lening voor bedrijfskapitaal aan te vragen. Deze mogelijkheid is ook met vier maanden verlengd.

Hoogte lening

Deze lening is maximaal € 10.157,00. Het rentepercentage is 2%. Tot 1 januari 2021 hoeft de lening niet afgelost te worden. Om in aanmerking te komen moet u verklaren en aannemelijk maken dat er sprake is van liquiditeitsproblemen als gevolg van de Coronacrisis.

Ook als u binnen Tozo-1 al een lening voor bedrijfskapitaal heeft aangevraagd, komt u mogelijk opnieuw in aanmerking voor een aanvullende lening. Voorwaarde is wel dat de leningen samen niet hoger zijn dan het maximale bedrag van € 10.157,00.

Geen bedrijfskapitaal bij surseance van betaling of faillissement

Om in aanmerking te komen voor een lening voor bedrijfskapitaal moet u verklaren dat er geen sprake is van surseance van betaling of een staat van faillissement.

De-minimisverklaring

Het verstrekken van bedrijfskrediet Tozo is een vorm van Staatssteun van de Nederlandse overheid. Wanneer overheden steun verlenen aan bepaalde ondernemingen, kan dit de concurrentieverhoudingen verstoren. Dat is ongunstig voor het handelsverkeer. De lening bedrijfskapitaal vanuit Tozo valt hieronder omdat de rente van de lening niet marktconform is.

U moet daarom een de-minimisverklaring afgeven. Een de-minimisverklaring wil zeggen dat de Europese Commissie verklaart dat bepaalde steunmaatregelen niet van invloed zijn op het handelsverkeer tussen lidstaten en de mededinging niet vervalsen. In deze verklaring moet de onderneming alle steun en de-minimis opgeven die over de twee voorgaande belastingjaren en in het lopende belastingjaar is verleend. De berekening moet bij het moment van toekenning worden gemaakt. De verklaring moet worden getekend voordat de steun wordt verleend. Binnen de digitale aanvraag Tozo, wordt u gevraagd hierover een verklaring af te leggen. U hoeft dus niet nog een afzonderlijke verklaring aan ons over te leggen.

Als u vragen heeft over de de-minimisverklaring, dan kunt u contact opnemen met de Helpdesk van Europa decentraal.

De voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een uitkering op grond van de Tozo moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. U komt in aanmerking als:

 • u als gevolg van de Coronacrisis een inkomen onder het sociaal minimum heeft en/of een liquiditeitsprobleem waarvoor u bedrijfskrediet nodig heeft. Hierbij wordt ook rekening gehouden met het inkomen van uw partner;
 • u tussen de 18 jaar en AOW-gerechtigde leeftijd bent (tenzij u alleen een lening voor bedrijfskapitaal aanvraagt, dan geldt de pensioengerechtigde leeftijd niet);
 • u Nederlander bent of een geldig verblijfsdocument heeft;
 • u in de gemeente Cuijk, Grave of Mill en Sint Hubert woont;
 • uw bedrijf in Nederland is gevestigd of in de landen van de Europese Unie (EU) of Europese Economische Ruimte (EER) of in Zwitserland;
 • uw bedrijf nog economisch actief is, tenzij dit als gevolg van de Coronacrisis niet mogelijk is;
 • u over alle benodigde papieren en vergunningen beschikt om uw beroep via uw onderneming uit te mogen voeren
 • u met uw bedrijf gestart bent voor 17 maart 2020 en op die datum ingeschreven stond bij de Kamer van Koophandel;
 • u aan het urencriterium voldoet. Dat betekent dat u minimaal 1225 uur per jaar werkzaam moet zijn als zelfstandige. Dit komt neer op ongeveer 24 uur per week. Hierbij worden ook de uren geteld die u besteedt aan administratie of acquisitie;
 • de uitsluitingsgronden van de Participatiewet niet op u van toepassing zijn;

Voor een directeur-grootaandeelhouder (DGA) geldt daarbij nog dat:

 • u alleen of samen met de andere in de BV werkzame directeuren, ten minste 50% van de aandelen bezit

De ingangsdatum van Tozo-2

U kunt aanspraak maken op de Tozo-2 vanaf het moment dat het inkomen van u en uw (eventuele) partner lager is dan het voor u geldende sociaal minimum. Wat de hoogte van het sociaal minimum is, is afhankelijk van uw leefsituatie en leeftijd. De uitkering kan met terugwerkende kracht vanaf 1 juni 2020 worden toegekend, als vast staat dat u vanaf dat moment een lager of geen inkomen had. Als u dus bijvoorbeeld op 15 juli 2020 een aanvraag indient en u kunt aantonen dat u vanaf 1 juni 2020 voldoet aan de voorwaarden, dan krijgt u met terugwerkende kracht vanaf 1 juni 2020 een uitkering. U hoeft dus niet nu direct een aanvraag te doen om in aanmerking te komen voor deze regeling. Als wij uw aanvraag maar vóór 30 september 2020 hebben ontvangen.

Verlenging Tozo-1

Als u gebruik heeft gemaakt van de Tozo-1 regeling, dan kunt u een verlenging van uw Tozo-uitkering aanvragen. De verlenging gaat in vanaf de 1e van de maand na afloop van uw huidige recht op de Tozo-uitkering. Dit kan op z’n vroegst dus vanaf 1 juni 2020 voor 4 maanden. Loopt uw huidige Tozo-uitkering door tot 30 juni? Dan duurt de verlenging maximaal 3 maanden (juli, augustus en september). Krijgt u in juni, juli en augustus 2020 nog een Tozo-uitkering volgens de 1e Tozo-regeling? Dan heeft u recht op verlenging van de Tozo-uitkering met 1 maand (september).

Om in aanmerking te komen voor een verlenging van uw uitkering voor levensonderhoud kunt u een zogenaamde verkorte aanvraag doen. Dat betekent dat u niet opnieuw overal verklaringen voor af hoeft te leggen of gegevens hoeft te verstrekken die al bij ons bekend zijn. Als er iets in uw situatie gewijzigd is, moet u dat wel aan ons doorgeven. Een grote wijziging ten opzichte van Tozo-1 is dat bij Tozo-2 het inkomen van uw partner meetelt om te beoordelen of u een inkomen heeft onder het sociaal minimum.

Hoogte van de uitkering

De regeling kent twee normen: de gehuwdennorm en de alleenstaandennorm.

 1. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van uw leefsituatie en uw leeftijd en, als u een partner heeft, de leeftijd van uw partner. De uitkering is, een aanvulling op het eigen (gezins-)inkomen. Als u en uw eventuele partner nog wel inkomen hebben (uit bijvoorbeeld uw bedrijf, loondienst, uitkering of alimentatie), maar dit is lager dan de bijstandsnorm, dan wordt het inkomen aangevuld tot de norm die op u van toepassing is (netto € 1.500 voor gehuwden en netto € 1.050 voor een alleenstaande, alsmede de gebruikelijke, lagere bijstandsnormen voor jongeren van 18 tot 21 jaar).
 2. Het (gezins-)inkomen dat u ontvangt moet betrekking hebben op de periode waarover u een uitkering vraagt. Dus als u bijvoorbeeld in de maand juni 2020 nog inkomsten ontvangt die betrekking hebben op februari 2020, dan tellen die niet mee. Maar als u uw werkzaamheden in een deel van de maand juni 2020 nog heeft kunnen voortzetten en daaruit inkomsten ontvangt, dan is dat wel van invloed op de hoogte van de uitkering. Als deze hoger zijn dan het sociaal minimum dan heeft u in de maand juni 2020 geen recht op een (aanvullende) uitkering voor levensonderhoud.

Hoe berekent u het netto-inkomen voor de Tozo?

Het totale netto (gezins-) inkomen bestaat uit:

1: Netto inkomsten uit onderneming:

Om uw netto inkomsten uit onderneming te berekenen, berekent u eerst uw winst (dus alle omzet/baten uit bedrijf verminderd met de zakelijke lasten (rekening houdend met gebruikelijke afschrijvingen volgens goed koopmansgebruik. Aflossingen op leningen zijn geen zakelijke lasten). Omdat u aan het eind van het jaar nog belastingen moet betalen mag u het bedrag van de winst nog verminderen met 18%. Dit is een gemiddeld percentage, rekening houdend met belastingtarieven en aftrekposten voor ondernemers.

2: Nettoloon uit loondienst van u en uw partner:

Uw nettoloon is u loon na aftrek van belastingen en premies. In de meeste gevallen is het nettoloon gelijk aan het bedrag dat maandelijks aan u wordt overgemaakt door uw werkgever. U vindt het nettoloon op uw loonstrook.

3: Netto-uitkering en overige inkomsten van u en uw eventuele partner:

Toeslagen vallen hier niet onder. De onderstaande inkomstenbronnen vallen hier wel onder:

 • WW-uitkering of andere werkeloosheidsuitkering
 • ziektewetuitkering
 • arbeidsongeschiktheidsuitkering
 • andere uitkeringen (bijvoorbeeld een uitkering op basis van de algemene nabestaandenwet)
 • overige inkomsten (bijvoorbeeld alimentatie, onderhuur, kostgeld en giften)

Deze inkomsten worden netto in mindering gebracht op het voor u geldende netto sociaal minimum, omdat de tijdelijke inkomensvoorziening een aanvulling betreft tot aan het netto sociaal minimum. Wij kunnen ons voorstellen dat u uw inkomsten voor de maanden waarover u de Tozo aanvraagt nog niet goed kunt inschatten. Maak dan een zo goed mogelijke benadering. Indien blijkt dat uw schatting niet correct is, geeft u de werkelijk genoten netto inkomsten door aan de gemeente. Deze worden verrekend met de uitbetaling van de maand erna (of u moet dit na de laatste maand van uw uitkering terugbetalen). U heeft een inlichtingenplicht. Achteraf kan de gemeente uw opgegeven netto inkomen controleren.

Inlichtingenplicht (artikel 17 Participatiewet)

Als u wilt deelnemen aan de Tozo moet u zich houden aan de inlichtingenplicht. Deze verplichting houdt in dat u ons de juiste informatie geeft bij de aanvraag. Zo verklaart u met het indienen van de aanvraag dat uw (gezins-) inkomsten gedaald zijn als gevolg van de Coronacrisis en uw (gezins-)inkomen lager is dan het voor u geldende sociaal minimum. Ook bent u bijvoorbeeld verplicht om ons, als de uitkering is toegekend, op de hoogte te stellen wanneer er wijzigingen zijn in uw (gezins-) inkomen of persoonlijke situatie.

Controles achteraf

De landelijke overheid heeft aangekondigd dat de gemeente achteraf controleert of de juiste informatie is verstrekt en de hoogte van de uitkering goed is berekend. Als uit dit onderzoek blijkt dat u ons niet de juiste informatie heeft gegeven en/of er teveel uitkering is verstrekt, dan zal de uitkering (deels) worden teruggevorderd. Daarnaast loopt u dan het risico dat wij u ook nog een bestuurlijke boete op moeten leggen. Deze boete is minimaal € 150,00 en maximaal het bedrag dat wij van u moeten terugvorderen.

Als u twijfelt of u iets aan ons moet melden of niet, neemt u dan contact met ons op. Daarmee voorkomt u dat u uitkering moet terugbetalen of zelfs een boete krijgt.

Uitbetaling uitkering

Nadat u de aanvraag heeft ingediend, ontvangt u een ontvangstbevestiging. Uiterlijk 4 weken na ontvangst van het complete aanvraagformulier, alle ingestuurde stukken en na goedkeuring van deze stukken, ontvangt u een voorschot op uw rekening voor de inkomensondersteuning. Dit voorschot is 90% van de van toepassing zijnde norm en zal later verrekend worden wanneer de uitkering wordt toegekend. Als wij nog vragen hebben naar aanleiding van uw aanvraag, dan nemen wij contact met u op.

Ontving u een Tozo-1 uitkering? Dan loopt uw uitkering ononderbroken door. Het is dan wel belangrijk dat u de verlenging van de uitkering direct na het aflopen van uw Tozo-1 uitkering aanvraagt.

Aanvragen

Kijkt u, voordat u de aanvraag doet, ook eens op de website krijgiktozo.nl. U kunt daar een beslisboom doorlopen en gelijk zien of u mogelijk in aanmerking komt voor Tozo.

U heeft een DigiD nodig om de aanvraag te kunnen doen. Als u een partner heeft, dan moet ook uw partner inloggen met zijn of haar DigiD. De uitkering wordt aan u beiden toegekend en moet worden opgegeven bij uw aangifte IB/PVV 2020. Als u alles heeft ingevuld wordt u gevraagd om bewijsstukken te uploaden. De bewijsstukken mogen per bewijsstuk maximaal 1 MB groot zijn. Als het niet lukt om de stukken te uploaden of ze zijn groter dan 1 MB, mailt u de stukken dan naar bbz@cgm.nl. Wij adviseren u om dit op een veilige manier te doen via veiligdelen.cgm.nl. Zet u in het onderwerp uw naam en geboortedatum.

De volgende bewijsstukken hebben wij nodig om te beoordelen of u in aanmerking komt voor Tozo:

 • Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel
 • Kopie geldig legitimatiebewijs (paspoort, ID-kaart (voor- en achterkant) of vreemdelingendocument, geen rijbewijs) en uw eventuele partner
 • Het laatste bankafschrift van de rekening waarop u de uitkering wilt. U kunt het afschrift downloaden in de digitale omgeving van uw bank. Zorg dat de bedragen van de afgelopen maand, de eindstand van uw rekening, het rekeningnummer en de eigenaar van de rekening zichtbaar is op het afschrift.
 • Bewijsstukken van inkomsten van u en uw eventuele partner (bijvoorbeeld inkomsten uit loondienst, uitkering, alimentatie of de inkomsten die u uit uw eigen bedrijf nog ontvangt. Als u de hoogte van de inkomsten uit uw bedrijf niet exact kunt aangeven, dan vragen wij u om een schatting te maken van de hoogte van de inkomsten.)
 • Meest recente jaarcijfers (deze zijn met name noodzakelijk als u een beroep doet op een lening voor bedrijfskapitaal)

Zodra u het aanvraagformulier volledig heeft ingevuld zult u een overzicht krijgen van welke bewijsstukken u moet uploaden.

 • Aanvraag TOZO-1 (over periode maart april en mei 2020) is niet meer mogelijk

Aanvragen

Verlenging TOZO-1 aanvragen

TOZO-2 aanvragen

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben over de tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandig ondernemers. Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, dan willen wij u vragen om deze per e-mail te stellen. U kunt uw vragen mailen naar vragentozo@cgm.nl.