Gemeenteraad Grave stelt sluitende begroting 2020 vast

Publicatiedatum: Woensdag 27 november 2019

Dinsdag 12 november 2019 heeft de gemeenteraad van Grave met 9 stemmen voor (LPG, CDA, VVD) en 4 stemmen tegen (Keerpunt 2010, VPGrave, D66, Liberaal LVC Grave) ingestemd met de Programmabegroting 2020-2023. Na vaststelling van de ombuigingsvoorstellen is de begroting meerjarig structureel sluitend.

Amendementen en moties

De gemeenteraad van Grave heeft tijdens de begrotingsbehandeling zeven amendementen (een voorstel tot wijziging van de begroting) en drie moties (een verzoek aan het college of een uitspraak van de raad) aangenomen.

Amendementen

De gemeenteraad van Grave heeft ingestemd met:

 1. Het – in plaats van stopzetten – verlagen van de IDOP-subsidie voor wijk- en dorpsraden en de ombuiging te stellen op € 10.000, waardoor voor deze IDOP-subsidie structureel € 15.000 beschikbaar blijft. Dit wordt bekostigd door de baten OZB structureel met 0,6% extra te verhogen.
 2. Het opnemen in de Programmabegroting 2020-2023 van een structurele post van € 25.000 per jaar voor de uitvoeringskosten van de Sport- en Beweegnota. Dit nieuwe beleid wordt gefinancierd door een extra stijging van de baten OZB met 1%.
 3. Het niet door laten gaan van het per 2022 met 10% verlagen van subsidies voor diverse evenementen, het met 10% verlagen van de subsidie op Kunst en het schrappen van de activiteiten van Graafs Geheugen. Om dit te bekostigen worden de baten OZB vanaf 2022 met 0,5% extra verhoogd.
 4. Het niet door laten gaan van de voorgestelde ombuiging van 10% op jeugdsubsidies en sportsubsidies (beide vanaf 2022). Om dit te bekostigen worden de baten OZB vanaf 2022 met 0,14% extra verhoogd.
 5. Het ombuigingsvoorstel van het schrappen van bibliotheken op school, en te kijken of er alternatieve mogelijkheden zijn - binnen de kaders van de overwegingen - de ombuiging te realiseren, inclusief mogelijk alternatieve financieringsmogelijkheden. Het college wordt verzocht in overleg te gaan met de betrokkenen over de invulling van deze ombuiging. De gemeenteraad wordt hierover uiterlijk september 2020 geïnformeerd. Als er geen goede alternatieven zijn, wordt de ombuiging opnieuw aan de raad voorgelegd.
 6. Het toevoegen aan risicoparagraaf in de Programmabegroting 2020-2023 van de volgende tekst: “De curator van de Scheepswerf Grave BV is in hoger beroep gegaan tegen het vonnis van de rechtbank inzake het faillissement. Het vonnis van de rechtbank is in hoger beroep vernietigd. De gemeente is in cassatie gegaan tegen de uitspraak van het gerechtshof.” 7) Het niet invullen van de ombuiging ‘schrappen budget voorlichting en promotie m.u.v. wettelijke communicatie DROP’ door te stoppen met de wekelijkse gemeenterubriek, maar deze ombuiging van € 16.000 op een andere wijze te realiseren uit de post ‘Voorlichting en Promotie’.

Moties

 1. De gemeenteraad vraagt het Rijk om de bijdrage aan het gemeentefonds weer in overeenstemming te brengen met de verwachting en afspraken van begin 2018 en met de maatschappelijke opgaven waarvoor gemeenten staan. Het trap-op-trap-af systeem zodanig aan te passen dat er minder grote en minder frequente schommelingen zijn in de Algemene Uitkering via het Gemeentefonds. Daarom heeft de raad de raadsgriffier opgedragen een afschrift van deze motie te versturen aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, aan alle fracties van de Tweede Kamer der Staten Generaal en aan de VNG. Verder zal de raadsgriffier deze motie delen met alle gemeenteraden in Nederland, met de vraag om een gelijkluidend verzoek naar het Rijk te sturen en daarmee een sterk signaal af te geven vanuit de gemeenteraden in Nederland.
 2. De gemeenteraad constateert dat de Rijksoverheid heeft bepaald dat de eigen bijdrage voor WMO-voorzieningen per 1 januari 2019 is vastgesteld op maximaal € 17,50 per vier weken. Daarmee is de inkomensafhankelijke eigen bijdrage vervallen en dit veroorzaakt in de gemeente Grave en veel andere gemeenten een stijging van het aantal WMO-aanvragen. Daarom draagt de raad het college op om tijdens de Buitengewone Algemene Ledenvergadering van de VNG op 29 november aanstaande deze motie in te dienen met het verzoek aan de VNG om bij het Rijk aan te dringen op een volledige compensatie van de extra kosten, die een gevolg zijn van de gewijzigde wetgeving op het terrein van WMO-voorzieningen. De raadsgriffier zal een afschrift van deze motie versturen aan de VNG en deze motie delen met alle gemeenteraden in Nederland, met de vraag om een gelijkluidend verzoek naar de VNG te sturen en daarmee een sterk signaal af te geven vanuit de gemeenteraden in Nederland.
 3. De raad draagt het college op om te sturen op de afname van uren van de ambtelijke Werkorganisatie CGM, zodanig dat er in 2020 geen overschrijding op dit budget ontstaat. Indien een overschrijding van dit budget dreigt te ontstaan, zal het college de raad hierover actueel te berichten door een voorstel voor de overschrijding aan de raad voor te leggen.

Speerpunten

In de vastgestelde Programmabegroting 2020-2023 is per programma een aantal speerpunten opgenomen. Een greep uit deze speerpunten:

Dienstverlening, Veiligheid en Bestuur

 • De dienstverlening inrichten zoals van een moderne en klantgerichte overheid mag worden verwacht.
 • Terugdringen van ondermijnende criminaliteit.
 • Blijvend inzetten op regionale samenwerking.
 • Duidelijkheid voor inwoners en de medewerkers van CGM over de bestuurlijke toekomst van Grave.

Openbare Ruimte

 • Aansluiting op een snelfietsroute naar Wijchen en Nijmegen.
 • Directe busverbinding tussen busstation Grave en treinstation Wijchen realiseren.
 • Project “Historisch Grave” realiseren.
 • Graafse Moed tonen om de historische binnenstad, de dorpen en het buitengebied meer op de toeristische kaart te zetten.

Bouwen, Wonen en Milieu

 • Implementatie omgevingswet.
 • Grave als vestingstad.
 • Vitaal economische krachtige binnenstad Grave.
 • Economisch actieplan.

Kind, Cultuur en Sport

 • Inzet op de doorontwikkeling van het aanbod Voorschoolse Educatie van 10 naar 16 uur per week.
 • Samenwerking binnen het onderwijsveld met de Lokaal Educatieve Agenda (LEA).
 • Kinderen kennis laten maken met cultuur in diverse verschijningsvormen.
 • Het opstellen van een sport- en beweegnota.

Maatschappelijke Zaken

 • Verbouw van de accommodaties Het Trefpunt in Velp en ’t Dorpshuus in Escharen.
 • In 2020 leggen we de basis voor een nieuwe gezondheidsnota Land van Cuijk voor de periode 2021-2024.
 • Het financieel ondersteunen van inwoners die die niet in staat zijn om zelfstandig (voldoende) inkomen te verwerven.
 • Praktijkondersteuner Huisarts op gebied van jeugd GGZ (POH-GGZ jeugd).

Algemene Dekkingsmiddelen en onvoorzien

 • Een sluitende meerjarenbegroting.
 • Voldoende Weerstandsvermogen.

U kunt hier de volledige Programmabegroting 2020-2023 vinden, inclusief alle speerpunten per programma en de lijst met ombuigingsvoorstellen (zie agendapunt 9).

De cijfers

De genoemde uitgangspunten en speerpunten per programma zijn natuurlijk vertaald naar cijfers. Een overzichtelijke “Begroting 2020 in één oogopslag” wordt binnenkort gepubliceerd. Hieronder vindt u de concreet geplande inkomsten en uitgaven van de gemeente Grave in 2020 en een overzicht van de belastingdruk per huishouden in 2020, na vaststelling van de begroting en ombuigingsvoorstellen.

Inkomsten

Onderstaand diagram geeft aan hoe de inkomsten van de gemeente Grave in 2020 zijn samengesteld, na vaststelling van begroting en ombuigingsvoorstellen.

Uitgaven

Onderstaand diagram geeft aan hoe de uitgaven van de gemeente Grave in 2020 zijn samengesteld, na vaststelling van begroting en ombuigingsvoorstellen.

Berekening belastingdruk per huishouden in euro’s

Voetnoot bij deze tabel:
De genoemde bedragen gelden voor een gemiddeld huishouden in de gemeente Grave en kunnen dus per specifieke situatie verschillen.