Hoorzitting herindeling gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis

Publicatiedatum: Woensdag 18 november 2020

Schriftelijk commentaar mogelijk tot 9 december 2020

De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer der Staten-Generaal is begonnen met de schriftelijke voorbereiding van het wetsvoorstel Samenvoeging van de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis (TK 35620). De commissie heeft daaraan ook bekendheid gegeven op de website van de Tweede Kamer. Zij stelt betrokkenen en belangstellenden graag tot uiterlijk 9 december 2020 in de gelegenheid schriftelijk commentaar op het genoemde wetsvoorstel in te dienen.

Verzoek aan gemeente de Grave

De vaste commissie verzoekt tevens aan de gemeenteraad en aan het college van burgemeester en wethouders om dit in de gemeente Grave zo ruim mogelijk bekend te maken. De commissie zal aan de hand van de ingekomen reacties bepalen of zij een openbare hoorzitting dienstig acht.

Inspreken tijdens hoorzitting

Ieder die tijdens een eventuele hoorzitting wil inspreken moet dit in zijn schriftelijke reactie melden en een contactpunt vermelden (email of telefoonnummer) zodat een eventuele uitnodiging snel kan worden verstrekt. Aanmelding voor de hoorzitting geeft niet zonder meer recht op deelname.

Voor toelating tot een eventuele hoorzitting hanteert de commissie de volgende regels

  • Aan iedere betrokken gemeente wordt spreekrecht gegeven, desgewenst voor College en Raad afzonderlijk.
  • Aan afzonderlijke fracties uit de onderscheiden gemeenteraden en aan besturen van plaatselijke partijafdelingen zal geen spreektijd worden toegekend.
  • De commissie ruimt graag spreektijd in voor personen die namens een georganiseerd maatschappelijk verband spreken.
  • Aan individuele burgers, die slechts op persoonlijke titel willen inspreken, zal geen spreektijd worden toegekend.
  • Indien de commissie tot het houden van een hoorzitting besluit, zal deze plaatsvinden op woensdag 16 december 2020 in het gebouw van de Tweede Kamer.

Reacties op het wetsvoorstel kunnen worden gericht aan

De adjunct-griffier van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, drs. F.M.J. Hendrickx, Tweede Kamer der Staten-Generaal, Postbus 20018, 2500 EA Den Haag. Of via E-mail: cie.biza@tweedekamer.nl.

Kamerstuk 35620 is te raadplegen op internet op www.tweedekamer.nl/kamerstukken of via https://zoek.officielebekendmakingen.nl/uitgebreidzoeken.