Koninklijke onderscheiding bij Bijzondere Gelegenheid voor de heer D.C.S. (Dick) Herfst

Publicatiedatum: Woensdag 22 mei 2019

Vandaag (woensdag 22 mei 2019) was burgemeester Roolvink aanwezig bij de receptie ter gelegenheid van het afscheid van de heer D. (Dick) Herfst die met pensioen gaat. Daar heeft hij aan de heer Herfst, die in Grave woont, een Koninklijke onderscheiding uitgereikt; Ridder in de orde van Oranje Nassau.

Reden van onderscheiding

Decorandus (67) was voorheen werkzaam bij het Radboud UMC in Nijmegen als eindverantwoordelijke voor de patiëntenzorg. Sinds 2003 is hij werkzaam als bestuurder in de zorg. Hij begon als voorzitter van de Raad van Bestuur van de zorgorganisatie Stichting Habicura. Hier realiseerde hij de herstructurering van de koepelorganisatie van een aantal verpleeg- en verzorgingshuizen in de regio Gelderland-Zuid, de overname van Thuiszorg Gelderland en de totstandkoming van de huidige ZZG zorggroep.

Decorandus zette zich in voor een nieuwe vastgoedstrategie en realiseerde de splitsing van de laag- en hoogcomplexe zorg alsmede het tijdig overdragen van de laagcomplexe zorg aan derden. Hiermee werden grote ontslagrondes bij de organisaties voorkomen. Ook maakte hij zich, via het project 'zichtbare schakels' in Nijmegen, sterk voor de herintroductie van de intensieve samenwerking tussen huisarts en wijkverpleegkundige. Gesteld wordt dat hij zich als een van de eerste bestuurders van de verplegings- en de verzorgingsorganisaties hier weer sterk voor maakte. Ten slotte is hij verantwoordelijk voor de herontwikkeling van het terrein Dekkerswald.

In 2006 ontving decorandus de publieksprijs van de Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie voor het meest innovatieve project voor chronisch zieken. Gesteld wordt dat diverse van zijn projecten inmiddels (inter)nationaal navolging krijgen.

Daarnaast ontplooide/ontplooit hij de volgende, al dan niet aan zijn opeenvolgende hoofdfuncties gerelateerde activiteiten:

2005 – heden

Voorzitter van de Raad van Commissarissen van het bedrijf FocusCura. Deze start-up zet zich in voor de ontwikkeling van technologie ter ondersteuning van welzijnszorg aan ouderen.

2007 - 2018

Vrijwilliger bij en mede-initiatiefnemer van de Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn (100 organisaties, 45.000 fte). Hij initieerde de bevordering van mobiliteit in zorgberoepen alsmede het tweedekansonderwijs voor zij-instromers. Hij trad op als verbinder tussen de verzorgende en verpleegkundige opleiding op hbo en mbo-niveau van het ROC en de Hogeschool Arnhem Nijmegen. Verder initieerde hij het studentenonderzoek inzake beeldvorming over de zorg. Hieruit ontstond de succesvolle campagne 'make more of life'. Ook kwamen door zijn inzet innovaties en onderzoek beschikbaar voor de ontwikkeling van de beroepsgroep. Tenslotte is hij de grondlegger van het Gelders Arbeidsmarkt Model, een waardenstructuur voor regionale samenwerking ten behoeve van een gezonde arbeidsmarkt en duurzame innovatie in de zorg.

2011 – heden

Initiatiefnemer en bestuurslid van het Netwerk Palliatieve Zorg Zuid Gelderland. Dit is een samenwerkingsverband van zestien zorgorganisaties op het terrein van palliatieve zorg in de regio Gelderland-Zuid. Betrokkene organiseerde de eerste overleggen en treedt op als verbinder tussen de verschillende niveaus en organisaties. Zo gaf hij de 'waardegedreven' zorg een plaats in Gelderland, Noord-Brabant en Noord-Limburg. Dit initiatief vindt inmiddels landelijk navolging en wordt ondersteund door het ministerie van VWS. Bovendien zet hij zich in voor de verbinding tussen onderwijs, onderzoek en de werkvloer waarbij onderzoek en onderwijs vooral de werkvloer moeten ondersteunen.

2012 – heden

Voorzitter van het Netwerk voor Welzijn en Zorg van Kwetsbare Ouderen '100'. Betrokkene zet zich in voor kwetsbare ouderen en mensen met dementie in het verlengde van het nationaal programma ouderenzorg.

2014 – heden

Initiatiefnemers en bestuurslid van het Nederlands Wijkverpleegkundig Genootschap. Deze organisatie zet zich in voor de verbetering van de positie en de professionaliteit van de wijkverpleegkundige zorg.

2014 – heden

Initiatiefnemer en bestuurslid van 'Nijmegen Op Een Lijn'. Dit is een samenwerkingsverband van diverse regionale ziekenhuizen, zorgorganisaties en artsenverenigingen. Hij startte dit initiatief om de eerstelijnsgezondheidszorg te versterken en te verbeteren. Hierdoor ontstond een integrale benadering door huisartsen, wijkverpleegkundigen en de publieke welzijnszorg.

2014 – 2017

Vrijwilliger bij en mede-initiatiefnemer van het zorginitiatief 'Parkinsonnet'. Dit initiatief zet zich in voor betere parkinsonzorg in verpleeghuizen.

2014 – 2017

Oprichtend voorzitter van de Raad van Bestuur van het Kindergasthuis 'De Boeg' te Nijmegen. Dit is een zorglocatie waar gezinnen met zieke kinderen kunnen verblijven en waar vrijwilligers de gezinnen praktisch ondersteunen.

2014 – 2017

Voorzitter van de Stichting VLOK; Vrienden van Lombok Orong Kekeran. Deze organisatie zet zich in voor de verbetering van de levensomstandigheden van de inwoners van de dorpen Orong Kekeran en Teloke op het Indonesische eiland Lombok, in het bijzonder middels lokale economische ontwikkelingsprojecten.

2017 – heden

Initiatiefnemer en bestuurslid van de beweging 'Mijn volgende hoofdstuk'. Dit initiatief stimuleert ouderen om eerder en beter na te denken over de voorwaarden van de nieuwe levensfase.

Decorandus was tevens bestuurslid van de Stichting OMAHA die zich inzet voor de standaardisering van de werkmethodiek van wijkverpleegkundigen. Ook was hij nauw betrokken bij de oprichting van het Herstelhotel, de domoticazorg en de Stichting Maat. Voorheen was hij bestuurslid van de werkgeversvereniging Zorgaanbod, de voorloper van de WZW.

Bij de beoordeling van de aanvraag tot een Koninklijke onderscheiding zijn in aanmerking genomen de activiteiten van betrokkene in en gerelateerd aan zijn hoofdfunctie als voorzitter van de Raad van Bestuur van de ZZG zorggroep (en rechtsvoorgangers) alsook de maatschappelijke nevenactiviteiten die ten goede komen aan de samenleving. Betrokkene heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de houdbaarheid en de bereikbaarheid van de zorg in Nederland in het bijzonder in Gelderland. Hij droeg bij aan de ontwikkeling van verpleegkundige beroepen en de herintroductie van de intensieve samenwerking tussen huisartsen, wijkverpleegkundigen en welzijnsorganisaties alsmede aan de versterking van wijkverpleegkundige beroepen. Betrokkene kan worden gekwalificeerd als iemand die zich geruime tijd heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd.

Daarom heeft het Zijne Koninklijke Hoogheid Koning Willem Alexander behaagd om de heer Herfst de onderscheiding toe te kennen van Ridder in de Orde van Oranje Nassau.