Nieuwjaarsspeech 6 januari 2020, burgemeester Roolvink van Grave

Publicatiedatum: Maandag 6 januari 2020

Dit is de Nieuwjaarsspeech die burgemeester Roolvink op 6 januari 2020 heeft uitgesproken.

Beste inwoners van Escharen, Gassel, Grave, Velp,

beste mensen,

We schrijven 6 januari 2020. De eerste dagen van het nieuwe jaar zijn achter de rug. Ook de eerste dagen van een nieuw decennium liggen alweer achter ons.

Wat gaat het ons brengen? U hebt ongetwijfeld uw dierbaren al het allerbeste gewenst. Maar het kan slechts bij wensen blijven. Zekerheden hebben wij niet.

Welkom op deze nieuwjaarsreceptie van de gemeente Grave. Welkom namens de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders.

Deze bijeenkomst biedt u en ons de gelegenheid elkaar te ontmoeten en elkaar het beste te wensen. Mét de prettige muziek van Heeren met Tijd.

In 2019 heeft de gemeente Grave 75 jaar vrijheid gevierd.

Wat mogen we blij zijn in een vrij land te wonen. Vrijheid vraagt vertrouwen in elkaar, redelijkheid, de bereidheid om elkaar ruimte te geven. Verdraagzaamheid is belangrijk. Als we mensen met een andere mening gaan bedreigen, ondermijnen we precies wat ons zo dierbaar is. Om vrij te zijn, moeten we het dwarse denken toelaten. In onszelf en bij anderen. Vrijheid betekent ook onherroepelijk: keuzes maken. Hoe scherp de tegenstellingen ook zijn, we zullen met elkaar moeten blijven praten en soms wat inschikken.  

Beste mensen, dit waren niet mijn eigen woorden. U hebt ze vast herkend uit de kersttoespraak van onze Koning. De betekenis van die woorden hebben diepe indruk op mij gemaakt.

Als burgemeester én als voorzitter van de gemeenteraad, hecht ik er aan u even mee terug te nemen naar 2019. De raad heeft vele besluiten genomen en vele dossiers behandeld. Ik wil er graag drie uitlichten. Drie dossiers waarbij de complexiteit van het maken van keuzes nadrukkelijk naar voren is gekomen.

 1. Als eerste het sportpark Kranenhof. Een dossier dat veel emoties heeft opgeroepen. Bij inwoners, bij direct betrokkenen en bij de raadsleden die een definitieve keuze moesten maken.
 2. Daarnaast was er de begroting. In de bijna 40 jaar dat ik werkzaam ben in het openbaar bestuur heb ik het nog niet mee gemaakt dat er niet bezuinigd hoefde te worden. Uiteraard zijn besluiten hierover het ene jaar makkelijker te nemen dan het andere jaar. Ook bij de voorbereiding van dit besluit werd moed van de raadsleden gevraagd. Bezuinigen vraagt immers om het maken van keuzes. En keuzes maken raakt onze inwoners direct. De betrokkenheid van onze inwoners bij beide dossiers was groot. Volle publieke tribunes bij de raadsvergaderingen. Veel publicaties in de kranten en gebruik van social media. Helaas niet altijd op een respectvolle manier. Ik heb daar eerder vanaf deze plaats aandacht voor gevraagd. Het vraagt veel van raadsleden om binnen een dergelijk krachtenspel het algemeen belang te kunnen blijven dienen. Het is aan ons allen om het voor raadsleden mogelijk te maken hun taak in vrijheid, zonder ‘last’, te kunnen uitoefenen.
 3. Als derde onderwerp - het kan in deze toespraak niet onvermeld blijven - de bestuurlijke en ambtelijke toekomst van onze gemeente.

En nu refereer ik graag weer even aan een deel van de woorden van de Koning: ‘De bedrevenheid om met elkaar te praten en soms wat in te schikken zullen we ook de komende tijd nog heel hard nodig hebben’.

Beste mensen,

Dit laatste dossier zal ook in 2020 hoog op de agenda van de gemeenteraad staan. Ik ben van mening dat alle argumenten over de bestuurlijke toekomst van de gemeente Grave inmiddels bij u bekend zijn. En dan kom ik terug op mijn woorden van zojuist dat we geen zekerheden hebben.

Graag verwijs ik naar de kerstgedachte die ik uitsprak bij het jaarlijkse concert van Stadskoor Grave in de Sint-Elisabethkerk.

Het discours opvoeren tot polarisatie leidt tot niets. Alleen in samenwerking en vanuit vertrouwen kunnen we problemen het hoofd bieden. Door begrip voor elkaar te tonen en door aan oplossingen te werken. Door verantwoordelijkheid te tonen en te nemen. Op een respectvolle manier.

Hoe de gemeente Grave er in bestuurlijke zin ook uit komt te zien, de gemeenschappen binnen Grave blijven bestaan.

Waartoe die gemeenschappen in staat zijn, en dan noem ik slechts één voorbeeld, bleek in de nacht van 20 op 21 december; Serious Request deed Grave aan. Dankzij de vele, vele vrijwilligers is de gemeente Grave fantastisch op de kaart gezet. Wat ben ik een trotse burgemeester!

Nu ik het toch over vrijwilligers heb…

de uitreiking van D’n Opsteker. De zojuist al door mij aangehaalde kersttoespraak eindigde met de zin ‘Ask not what your country can do for you but what you can do for your country’. Het gaat om de beroemde uitspraak van John F. Kennedy bij zijn inauguratie als president van de Verenigde Staten in 1961.

In de gemeente Grave zijn veel mensen, heel veel vrijwilligers die als het ware invulling geven aan deze oproep. Om deze vrijwilligers in het zonnetje te zetten reiken we jaarlijks tijdens deze nieuwjaarsbijeenkomst D’n Opsteker uit. Als blijk van onze waardering.

Laat ik beginnen met de opmerking dat de vrijwilligers om wie het gaat binnen de organisatie waar zij voor werken op veel fronten op gelijke voet staan met het betaalde personeel. Zo wordt dat tenminste door personeel en directie gevoeld.  

Zelden heb ik bij de voorbereidingen voor deze prijsuitreiking zo’n bont palet aan activiteiten van vrijwilligers voorgelegd gekregen. Ik noem er enkele: 

 • Het organiseren van festiviteiten en daarbij facilitaire ondersteuning bieden.
 • Het organiseren van en ondersteunen bij allerlei creatieve activiteiten zoals bij het maken van muziek en het verrichten van handenarbeid.
 • De vrijwilligers zijn daarnaast actief op het gebied van geheugentraining en bij gespreksgroepen.
 • De bedoelde vrijwilligers zorgen voor vervoer.
 • Ze doen aan rouwbegeleiding.
 • Daarnaast vormen veel vrijwilligers een één-op-één-maatje voor hen die daar behoefte aan hebben. Daarmee wordt ook vereenzaming tegen gegaan.

U merkt het al dames en heren, de activiteiten die door deze vrijwilligers worden uitgevoerd zijn zeer divers.

Over de bedoelde vrijwilligers wordt onder andere gezegd:

 • ‘Ze hebben tijd voor je’
 • ‘Je kunt er op bouwen’
 • ‘Het zijn geweldige mensen’
 • ‘Ze hebben een ongelofelijk groot hart’
 • ‘Ze zijn de kers op de taart’
 • ‘We kunnen niet zonder hen’

Beste mensen, 

Een goed verstaander heeft het vast al begrepen. D’n Opsteker gaat dit jaar naar alle vrijwilligers die verbonden zijn aan zorgcentrum Catharinahof.

Dames en heren, ik denk dat ik uit naam van de gehele Graafse gemeenschap spreek als ik zeg dat deze prijs voor deze bijzondere groep vrijwilligers meer dan verdiend is.

Ik zie dat inmiddels iedereen een glas in de handen heeft en kan ik met u een toost op het nieuwe jaar uitbrengen.

Daarbij dank ik diegenen die zich hebben ingezet voor een goed en rustig verloop van de jaarwisseling. De politie, de brandweer, de ambulancedienst en onze eigen ambtenaren.  

Laat 2020 een mooi jaar zijn. Doe het goede voor de mensen om u heen. 

Gezondheid!