Raad Grave stemt in met kadernota 2020-2023

Publicatiedatum: Dinsdag 9 juli 2019

Wethouder Financiën Rick Joosten: “College komt in najaar met voorstellen om begroting sluitend te maken”

De gemeenteraad van Grave heeft op 2 juli 2019 de Kadernota 2020-2023 met elf stemmen vóór en vier stemmen tegen aangenomen. Keerpunt 2010, VPGrave en D66 stemden tegen. Via de kadernota bepaalt de gemeenteraad op hoofdlijnen de koers voor de komende jaren en geeft daarbij aan hoeveel een en ander mag kosten. Verantwoordelijk wethouder Financiën Rick Joosten: “De begroting is op dit moment niet meerjarig sluitend. We presenteren dit najaar daarom ombuigingsvoorstellen aan de raad, die voor dekking moeten zorgen. De oplossing gaan we vinden met elkaar.”

Nadelige effecten

“De kadernota is bedoeld als richtinggevend instrument voor de gemeenteraad”, aldus wethouder Joosten. “Met de vaststelling van de jaarlijkse kadernota geeft de gemeenteraad richting aan de opdracht die het college krijgt, om het komende najaar een begroting aan te bieden met een sluitend meerjarenperspectief. Deze kadernota schetst dus de financiële randvoorwaarden en belangrijkste uitgangspunten voor 2020 en geeft tegelijkertijd een doorkijk naar de jaren 2021-2023”. De kadernota is niet meerjarig sluitend. Wat betekent dat voor de begroting die dit najaar aan de raad wordt voorgelegd? Wethouder Joosten: “Ook dit keer hebben we in de kadernota alleen een financiële vertaling gemaakt van ontwikkelingen die het gevolg zijn van eerdere raadsbesluiten of van wet- en regelgeving van hogere overheden. Toch laat de Kadernota 2020 een negatief meerjarig beeld zien. Deze nadelige effecten worden vooral veroorzaakt door ontwikkelingen die buiten onze gemeentelijke invloedsfeer liggen. In 2020 voorzien we op dit moment – zonder maatregelen – een tekort van € 1,5 miljoen. De jaren daarna loop het tekort terug naar zo’n € 850.000 in 2023.”

Oorzaken

Over de oorzaken voor deze cijfers is wethouder Joosten duidelijk: “De gemeenteraad heeft vorig jaar door ombuigingen extra financiële ruimte gecreëerd in de Begroting 2019 en verder. Een jaar later blijkt deze ruimte niet meer voldoende om de actuele autonome ontwikkelingen en de eventuele nieuwe beleidsvoornemens te kunnen realiseren. Vooral de enkele jaren geleden door het Rijk opgelegde bezuinigingen op de jeugdzorg en het toenemende beroep dat op de jeugdzorg wordt gedaan, zorgen ervoor dat we opnieuw wordt geconfronteerd met aanzienlijke bijstellingen. De kosten lopen fors op. Daarnaast verwachten we dat meer mensen gebruik gaan maken van de WMO-voorzieningen, mede door de invoering van het abonnementstarief en het feit dat mensen steeds langer zelf thuis moeten wonen. De gemeente Grave is hierin overigens zeker niet uniek. Vrijwel alle gemeenten in Nederland hebben met dezelfde problematiek te maken. Maar dat neemt niet weg dat zorg, in welke vorm dan ook, voor iedereen in onze gemeente goed bereikbaar moet blijven.” “Na publicatie van de Kadernota 2020 is overigens wel duidelijk geworden dat alle gemeenten voor de jaren 2019, 2020 en 2021 een financiële compensatie van het Rijk ontvangen om de kosten voor jeugdzorg gedeeltelijk op te kunnen vangen. Deze positieve ontwikkeling geeft onze gemeente, zeker in het eerste jaar, wat meer lucht. Omdat deze compensatie vanuit het Rijk helaas niet structureel is, zijn de jaren 2022 en 2023 wat betreft de compensatie voor de jeugdzorg nog onzeker. Voor WMO zijn er door het Rijk nog geen toezeggingen gedaan voor eventuele compensatie.”

Voorstellen

Wat gaat het college doen om de begroting voor de komende jaren wel meerjarig sluitend te maken? Wethouder Joosten: “De komende maanden zullen wij – gemeenteraad èn college – de gemeentelijke begroting doornemen en beoordelen welke mogelijkheden er zijn om deze meerjarig weer in balans te brengen. Misschien zal de gemeente Grave haar ambities moeten bijstellen als gevolg van deze ontwikkelingen. Hoe dan ook streven wij ernaar om in het najaar te komen tot een meerjarig sluitende begroting. Dat klinkt eenvoudiger dan het in werkelijkheid is en het wordt een flinke klus. Maar in het najaar leggen we de voorstellen voor aan de gemeenteraad, die de uiteindelijke keuzes zal maken.“

Kadernota inzien

De volledige Kadernota 2020-2023 kunt u bekijken op de raadsvergadering 2 juli 2019.

Moties

Tijdens de behandeling van de Kadernota 2020 werden drie moties ingediend. Eén motie – een oproep van D66 om een brede maatschappelijke dialoog te organiseren met inwoners over de financiële en bestuurlijke toekomst van de gemeente – kon niet rekenen op een meerderheid. De andere twee moties wel.

Het CDA en de LPG dienden een motie in over de financiering van de invoering van de Omgevingswet. De raad verzocht daarbij het college om met spoed bij de VNG, het Rijk en de provincie aan te dringen tot financiële oplossingen. De invoering van de Omgevingswet mag niet leiden tot een financiële last voor de gemeenten, zo meent de raad van Grave. Ook vroeg de raad om te onderzoeken of er andere mogelijkheden zijn om de implementatiekosten van de Omgevingswet te reduceren of te betalen uit reeds bestaande budgetten. De motie werd met veertien stemmen voor en een stem tegen (Keerpunt 2010), aangenomen.

Een tweede motie kon ook op brede steun in de gemeenteraad rekenen. Deze motie, ingediend door wederom CDA en LPG, gaat over de begrotingsrichting. Zo luidt de motie dat de Begroting 2020 ‘beleidsarm’ dient te zijn, waardoor wensen geschrapt of vooruitgeschoven kunnen worden. Ook dienen de inkomsten en uitgaven meer met elkaar in evenwicht gebracht te worden en moet er kritisch gekeken worden naar de afname van het aantal ambtelijke uren bij de Werkorganisatie CGM. Ook gaf de raad met deze motie aan dat besparingen of budgetplafonds in het sociaal domein bespreekbaar moeten zijn en wil men dat het college aanvullende – lees besparende – solidariteitsafspraken op het gebied van de jeugdzorg gaat maken in het Land van Cuijk. De motie werd met elf stemmen voor aangenomen. Tegen stemden VPGrave, Liberaal Land van Cuijk Grave en D66.