Subsidieregeling sanering varkenshouderijen

Publicatiedatum: Maandag 13 mei 2019

In het regeerakkoord zijn maatregelen aangekondigd om gezondheids- en leefomgevingsrisico’s in gebieden met een hoge veedichtheid te verminderen. Dit wordt vormgegeven via twee sporen, het saneringsspoor, waarbij op korte termijn geuroverlast door varkenshouderijen in veedichte gebieden wordt verminderd.

En het verduurzamingsspoor, waarbij op middellange en lange termijn in bestaande en nieuwe stal- en houderijsystemen brongerichte emissiereducerende maatregelen worden ontwikkeld.

Inschrijving verwacht in zomer van 2019

De concept saneringsregeling varkenshouderij is gepubliceerd en hierop kan worden gereageerd tot 31 mei as: https://www.internetconsultatie.nl/varkenshouderij. Na afloop van de consultatieperiode worden alle reacties door het ministerie verwerkt.

Varkenshouders die gebruik willen maken van de saneringsregeling kunnen zich inschrijven via de website van RVO. De inschrijving opent naar verwachting in de zomer van 2019.

Saneringsregeling

De sanering wordt vormgegeven in een subsidieregeling en bijbehorend flankerend beleid door decentrale overheden. Doel is op korte termijn verminderen van geuroverlast door varkenshouderijen in veedichte gebieden. Dit wordt gerealiseerd door locaties die geuroverlast geven te beëindigen en de productiecapaciteit uit de markt te halen. Hiervoor kan een varkenshouder zijn bedrijf(slocatie) aanmelden.

Zonder financiële ondersteuning en begeleiding bij het beëindigen van de varkenshouderij en het creëren van toekomstperspectief, blijven veel varkenshouders noodgedwongen hun bedrijf en daarmee de geuroverlast voortzetten. Dit heeft een negatief effect op de leefomgeving, het maatschappelijke draagvlak voor de varkenshouderij en het remt de verduurzaming van de varkenshouderijsector als geheel.

De doelgroep van deze regeling is ingekaderd tot varkenshouders in de gebieden met de hoogste concentratie aan varkensbedrijven en bijgevolg de grootste geuroverlast, te weten de concentratiegebieden Zuid en Oost (Meststoffenwet): delen van de provincies Noord-Brabant, Limburg, Gelderland, Overijssel en Utrecht. Hier wordt circa 84% van de varkens gehouden.

Decentrale overheden zijn betrokken bij de regeling, o.m. door het intrekken van vergunningen, verlening van sloopvergunningen en begeleiden van stoppende varkenshouders naar een ander toekomstperspectief, bijvoorbeeld door herbestemming van de locatie.

Naast vermindering van geuroverlast heeft de regeling nog andere effecten:

  • Krimp van de varkensstapel en het aantal varkenshouderijlocaties
  • Afname van de productie van dierlijke mest
  • Afname van de emissies van ammoniak, fijnstof en methaan
  • Daarmee bijdrage aan de ambitie van de veehouderij in het Klimaatakkoord (vermindering van broeikasgassen)
  • Verbetering van het algehele leefklimaat in het buitengebied, onder meer door reductie van emissies, afname van het aantal transportbewegingen, tegengaan van verrommeling van het platteland en voorkomen van criminaliteit.

Contactpersoon

Voor nadere informatie over de saneringsregeling kunt u contact opnemen met Helma Rijkers van het team VVH, werkorganisatie CGM.