Vervolg motiemarkt: 10 van de 13 ideeën in uitvoering

Publicatiedatum: Vrijdag 15 november 2019

7.100 euro voor ideeën inwoners

De gemeenteraad van Grave heeft 7.100 euro beschikbaar gesteld voor de uitvoering van ideeën, die inwoners gepresenteerd hebben tijdens de motiemarkt op 25 september 2019. De raad was tijdens de raadsvergadering zeer te spreken over het verloop van de eerste motiemarkt en het vervolg hierop.

Na de motiemarkt zijn de indieners in gesprek gegaan met de fracties die hun idee hadden "geadopteerd". Samen hebben ze bekeken waar de gemeenteraad ze kan ondersteunen. Dit heeft geresulteerd in zeven unaniem aangenomen moties, waarin het college diverse opdrachten heeft gekregen om de ideeën verder te helpen. Bij een aantal ideeën heeft de raad hiervoor ook budget beschikbaar gesteld. Duidelijk werd ook dat sommige ideeën in uitvoering zijn, zonder dat hiervoor een motie is ingediend. De komende periode wordt de motiemarkt geëvalueerd en besloten of deze volgend jaar een vervolg krijgt.

Ideeën en resultaten

Idee Resultaat
Clean-up Grave! Motie aangenomen met verzoek aan college om aanvullende maatregelen te nemen om het zwerfafval terug te dringen en inwoners te informeren over het initiatief Clean up Grave!
Het labyrint dat Grave verbindt Motie aangenomen met verzoek aan college om in overleg met initiatiefnemers van dit idee en idee aanleg elektra en waterpunt Visio in te passen in de plannen voor de ontwikkeling van het Visioterrein.
Verbouwing wijkcentrum Esterade 2.000 euro voor kleine onderhoudskosten en om een lange termijnvisie op te stellen.
Introduceren Socialapp om met eenzame ouderen in contact te komen. 500 euro voor promotie app.
Lokaal energie-akkoord 2.500 euro uit budget Regionale Energiestrategie om inwoners te informeren en te betrekken.
Opnieuw in gebruik nemen oude haven voor historische schepen. Geen motie ingediend.
Ontsluiting Visio terrein Hampoort met stad Grave en aanleg elektra en waterpunt op Visio Motie aangenomen met verzoek aan college om in overleg met initiatiefnemers van dit idee en idee labyrint in te passen in de plannen voor de ontwikkeling van het Visioterrein.
Interactieve vloer in bibliotheek Grave Hebben van verdere deelname afgezien.
Geef de mantelzorger een gezicht Geen motie, wel gesprekken gevoerd met Centrum Mantelzorg om dit verder op te pakken.
Betere aanwijzing ingang Hoofschestraat/Infirmerie De burgemeester heeft dit idee geadopteerd in het kader van veiligheid en aangegeven dat het volop in uitvoering is.
Samen besturen Idee is niet geadopteerd
Realiseren Voetveerdiensten tussen Grave - Nederasselt en Gassel – Overasselt 2.500 euro voor opstarten initiatief.
Aanleggen stroomkast voor evenementen op het Bikkelkampplein 2.100 euro voor het realiseren van een stroompunt buiten de school.

Moties lezen

Wilt u de inhoud van de moties lezen? Ga dan naar de raadsvergadering van 12 november 2019 (agendapunt 13a). Daarin zijn alle moties opgenomen.