Inwonersraadpleging

Hier vindt u alle informatie over het stemmen bij de inwonersraadpleging over de bestuurlijke toekomst gemeente Grave op woensdag 17 maart 2021.

Deze praktische informatie is ook van toepassing op het stemmen voor de Verkiezingen voor de tweede Kamer op 17 maart 2021.

Extra informatie inwonersraadpleging

In Nederland is een bindend referendum of inwonersraadpleging niet toegestaan. De uitslag van de inwonersraadpleging kan daarom alleen maar richtinggevend zijn voor de gemeenteraad.

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 18 februari 2020 besloten dat een uitslag representatief is indien er een opkomst van kiesgerechtigden plaatsvindt, die het gemiddelde is van de laatst gehouden belangrijke verkiezingen in de gemeente Grave, zoals is vastgesteld door het Centraal Stembureau van de gemeente Grave. Deze verkiezingen zijn: de landelijke verkiezingen in 2017, respectievelijk de verkiezingen voor de gemeenteraad in 2018 en de verkiezingen voor de provincie in 2019. Dit betekent een opkomstpercentage van 65,71 %.

Het is aan de raad van Grave om een duiding te geven aan de uitslag van inwonersraadpleging. Dat onderwerp staat geagendeerd voor de raadsvergadering van 23 maart 2017.

Informatie over het stemmen

Stemmen in een willekeurig stemlokaal

Om het u als kiezer gemakkelijk te maken kunt u in elk stemlokaal binnen de gemeente uw stem uitbrengen. Om te kunnen stemmen moet u uw stempas én uw identiteitsbewijs meenemen. De stempas vindt u bij deze brief.

Identificatieplicht

U heeft een identiteitsbewijs nodig om te kunnen stemmen. Dit kan een paspoort, identiteitskaart of een rijbewijs uit Nederland zijn. Deze documenten mogen maximaal 5 jaar verlopen zijn. Op de documenten moet dus ‘geldig tot 18 maart 2016’ of een recentere datum staan. U kunt zich ook identificeren met een verblijfsdocument. De geldigheidsdatum van dit document mag niet verlopen zijn.

Stempas

U kunt uw stem alleen uitbrengen met uw eigen stempas. Zonder stempas kunt u niet stemmen. Als u uw stempas kwijt bent of als u deze niet heeft ontvangen kunt u bij de gemeente een vervangende stempas aanvragen. Dat kan aan de balie Burgerzaken tot en met vrijdag 12 maart uiterlijk 17.00 uur.

Briefstemmen

De kiezer die 70 jaar of ouder is, heeft van de gemeente een briefstempakket ontvangen. In de bijsluiter wordt uitgelegd hoe u uw stem per brief kunt uitbrengen.

Vervroegd stemmen

Als u zich kwetsbaar voelt, vanwege uw gezondheid, heeft u de mogelijkheid om op maandag 15 maart 2021 en dinsdag 16 maart 2021 in het hiervoor aangewezen stemlokaal eerder uw stem uit te brengen.

Gezondheidscheck

U heeft thuis informatie ontvangen over de gezondheidscheck. Voldoet u niet aan de gezondheidscheck, dan kunt u zelf niet gaan stemmen, maar kunt u wel iemand machtigen om voor u te gaan stemmen.

Voldoet u wel aan de gezondheidscheck, dan kunt u zelf gaan stemmen. Volg dan de in het stemlokaal geldende regels over afstand en hygiëne op. Kunt u de geldende regels voor het betreden van het stemlokaal niet opvolgen, dan kan de toegang u worden ontzegd of wordt u verzocht het stemlokaal te verlaten. U heeft dan niet uw stem uitgebracht. Als u het stemlokaal wilt binnengaan, bent u verplicht een mondkapje te dragen

Machtigen

Als u niet in de gelegenheid bent zelf te stemmen kunt u een ander machtigen dit voor u te doen. Kijk onder Stemmen bij volmacht voor meer informatie.

Stembureaus

In de gemeente Grave zijn 9 stembureaus. De stembureaus zijn geopend van 7.30 uur tot 21.00 uur.

Maandag 15 maart 2021

 1. Stadhuis Grave, Arnoud van Gelderweg 71, 5361 CV Grave

Dinsdag 16 maart 2021

 1. Stadhuis Grave, Arnoud van Gelderweg 71, 5361 CV Grave

Woensdag 17 maart 2021

 1. Stadhuis Grave, Arnoud van Gelderweg 71, 5361 CV Grave
 2. Creatief Centrum Esterade, Estersveldlaan 41,5361 HR Grave
 3. Gemeenschapshuis Ons Trefpunt, Beukenlaan 11, 5363 RA Velp
 4. Het Dorpshuus, Meester Bongaardsweg 2, 5364 PM Escharen
 5. Jeu de Boules Vereniging, Stadhouderslaan 7, 5361 BN Grave
 6. Scouting Grave, Monseigneur Borretweg 10 A, 5361 AR Grave
 7. Brandweerkazerne, Stoofweg 5, 5361 HZ Grave
 8. Gemeenschapshuis De Viersprong, Dorpstraat 2, 5438 AM Gassel
 9. Bibliotheek Grave, Trompetterstraat 2, 5361 ER Grave

Alle stemlokalen in de gemeente Grave zijn toegankelijk voor mindervalide kiezers.

Stemmen bij volmacht

De burgemeester van Grave maakt bekend dat het bij de aanstaande inwonersraadpleging over de bestuurlijke toekomst gemeente Grave op woensdag 17 maart 2021 een kiezer is toegestaan bij volmacht te stemmen.

Daarbij gelden de volgende bepalingen:

A: Machtiging door schriftelijke aanvraag Volmachtsbewijs

 1. Bij Bureau verkiezingen van de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor de verzoekschriften om bij volmacht te mogen stemmen
 2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op vrijdag 12 maart 2021 door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op maandag 1 februari 2021 als kiezer is geregistreerd
 3. Degene die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op maandag 1 februari 2021 als kiezer zijn geregistreerd binnen het gebied waarvoor deze inwonersraadpleging geldt
 4. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs
 5. Een volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of zelf aan de stemming deel te nemen

B: Machtiging door overdracht van de Stempas

 1. De kiezer kan een andere kiezer die in dezelfde gemeente als kiezer is geregistreerd, machtigen om voor hem/haar te stemmen
 2. De kiezer tekent daartoe de achterzijde van de stempas en laat de kaart door de gemachtigde medeondertekenen
 3. De kiezer draagt de, aldus in een volmachtbewijs omgezette, stempas aan de gemachtigde over
 4. Tevens moet de kiezer een kopie van een geldig identiteitsbewijs aan de gemachtigde meegeven. Deze kopie moet de gemachtigde aan de voorzitter van het stembureau laten zien
 5. Het overdragen, van de in volmachtbewijs omgezette stempas, kan tot en met de dag van de stemming
 6. Een volmacht die is verleend door overdracht van de stempas kan, tot het uitbrengen van een stem door de gemachtigde, door de volmachtgever worden ingetrokken

Een kiezer mag niet meer dan drie volmachten aannemen. De volmachtstem dient tegelijk met de eigen stem te worden uitgebracht.

Nadere inlichtingen worden verstrekt door:

 • Bureau verkiezingen
 • Arnoud van Gelderweg 71
 • 5361CV Grave