Jaarrekening Grave 2020; Accountant Deloitte positief

Publicatiedatum: Woensdag 15 september 2021

'De gemeente Grave merken wij aan als een gemeente met een sterke financiële positie. Dit meten wij af aan drie criteria, namelijk de solvabiliteit, de netto-schuldquote en de structurele exploitatieruimte’. Een passage in de accountantsverklaring van Deloitte over de Jaarrekening Grave 2020; een gemeente van wie de financiële positie de laatste paar jaar regelmatig  ter discussie stond.

Jaarrekening 2020

Gemeenten zijn verplicht ieder jaar een jaarrekening uit te brengen. Die moet worden vastgesteld door de gemeenteraad. Een jaarrekening is een overzicht van de financiële situatie van de gemeente na afsluiting van het afgelopen boekjaar. Een boekjaar is gelijk aan een kalenderjaar. Met een dergelijke jaarrekening wordt feitelijk verantwoording afgelegd over het gevoerde, financiële beleid. Grave sloot het jaar 2020 af met een positief saldo van afgerond 2.483.012 euro. Na resultaat-bestemming resteert een positief saldo van  1.735.523 euro. Dit bedrag zal in de algemene reserve worden gestort.

De gemeenteraad ontving de Jaarrekening 2020 al eerder maar deze vaststellen kon nog niet. Er ontbrak nog een goedkeurende accountsverklaring. Door corona had de huisaccountant, Deloitte, een achterstand opgelopen. De provincie Noord-Brabant, toezichthouder, heeft ingestemd met de vertraagde vaststelling van de Jaarrekening 2020 gemeente Grave. Afgelopen week ontving het college dan toch eindelijk de goedkeuring en daarin is de in de kop van dit persbericht aangehaalde verklaring opgenomen.

Discussie

De laatste jaren stond de financiële positie van Grave meermalen ter discussie. Nog in 2020 stelde de provincie Noord-Brabant de gemeente Grave onder preventief toezicht. De provincie eiste aanvullende maatregelen om een sluitende meerjarenbegroting te krijgen. Dat is inmiddels gebeurd. Het college was echter niet gelukkig met de discussie en de beeldvorming daaromheen van Grave als ‘armlastige gemeente’. Wethouder Joosten: “Het college heeft zich altijd op het standpunt gesteld dat de financiële positie van Grave in de kern gezond is. Het college ziet de opmerking van de accountant dan ook als een bevestiging”.

De Jaarrekening 2020 zal in de raadsvergadering van september 2021 worden vastgesteld.