Maak gebruik van de Stimuleringsregeling Landschap

Publicatiedatum: Donderdag 18 februari 2021

Rij knotwilgen aan een wandelpad

Bent u agrariër of grondeigenaar in het buitengebied? En gebruikt u deze grond al zes jaar of langer? Dan kunt u tot €25.000.-, aanvragen als vergoeding voor de aanleg en het beheer van landschapselementen! Denk bijvoorbeeld aan bosjes, hagen, houtwallen, bomen, bloemrijke randen, poelen en wandelpaden over boerenland.

In onderstaand document vindt u alle elementen die in aanmerking komen voor de subsidie. Hierbij hoort ook een vergoeding als tegemoetkoming voor de inbreng van landbouwgrond bij de aanleg van nieuwe landschapselementen.

Themagebieden

Een belangrijke voorwaarde voor deelname is dat het project past binnen de landschapstypenkaart en valt onder een van de themagebieden. In de Verborgen Raamvallei gelden de volgende thema’s:

  • Landschapsontwikkeling: de aanleg en het beheer van streekeigen landschapselementen (nieuw groen)
  • Boerenlandvogels en bijen: de aanleg van bloemrijke randen op gras- en bouwlanden
  • Beleving: wandelpaden over boerenland
  • Functiewijziging: duurzaam omzetten van landbouwgrond in natuur of landschapselementen met vergoeding van de grond. Dit thema valt samen met landschapsontwikkeling.
  • Landschapsbeheer: het beheer van bestaande streekeigen landschapselementen. Dit geldt alleen voor de Ecologische Verbindingszones.
  • Cultuurhistorie: beheer van cultuurhistorische waardevolle landschapselementen, toepassing in de gehele gemeente voor elementen die voor 1950 al aanwezig waren en als het thema ‘landschapsbeheer’ niet wordt ingezet

De landschapstypenkaart vindt u op de website van de provincie www.brabant.nl. Hier kunt u zich ook aanmelden voor de regeling.

Doel van de regeling

De Stimuleringsregeling Landschap is de opvolger van de Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader Noord-Brabant, beter bekend als het STIKA. Met deze subsidie willen provincie Noord-Brabant, gemeenten en waterschappen de landschappelijke kwaliteit versterken, de toegankelijkheid en beleving van het agrarisch buitengebied vergroten, de biodiversiteit een ‘boost’ geven en water vasthouden. Daarbij willen zij een bijdrage leveren aan het beheer van landschapselementen. De afspraken voor de regeling zijn recentelijk vernieuwd, waardoor de budgetten ruim zijn. Tijd om er gebruik van te maken!