Mantelzorg

De gemeenten in het Land van Cuijk hebben gezamenlijk een nota mantelzorg vastgesteld. Deze nota is tot stand gekomen in samenwerking met mantelzorgers en met organisaties gericht op zorgontvangers, vrijwilligers en respijtzorg. De uitvoering van de actiepunten wordt een samenspel van gemeenten, betrokken professionele en informele organisaties en is gebaseerd op zes thema’s:

 • Mantelzorg & werk
 • Mantelzorg & wonen
 • Respijtzorg (voorzieningen die tijdelijk de mantelzorg overnemen)
 • Jonge mantelzorgers
 • Informele zorg
 • Herkennen & erkennen

Nota Mantelzorg

Pré mantelzorg

Prettig zelfstandig blijven wonen, ook straks

Zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen, is wat iedereen wil. Bij voorkeur in het eigen huis, of in een huis dat is afgestemd op de wensen en behoeften van de bewoners. Het mooiste is zelfs nog als dat huis dichtbij de kinderen of naasten is. Zo blijf je in contact met hen en kunnen eventuele zorgtaken dichtbij verricht worden. Maar, wanneer maak je de stap? Voor mensen die vooruitlopend op een zorgsituatie hiervoor maatregelen willen treffen, is er het pré-mantelzorgbeleid.

De gemeenten in het Land van Cuijk bieden – onder voorwaarden - de mogelijkheid om alvast een mantelzorgwoning te plaatsen op het eigen perceel of bij een naaste. Ook als er nog niet meteen sprake is van een mantelzorgsituatie. De mantelzorgwoning wordt als het ware preventief geplaatst. Dit heeft het voordeel dat de bewoner zelfstandig kan blijven wonen en in de toekomst de garantie heeft van nabije zorg.

Lokale verschillen

Het pré-mantelzorgbeleid geldt in hoofdlijnen voor alle gemeenten in het Land van Cuijk, maar kan lokaal iets afwijken. Voor informatie over de lokale regels kunt u contact opnemen met uw gemeente.

Hoe gaat het in z’n werk

Heeft u interesse in het plaatsen van een pré-mantelzorgwoning? Neem dan contact op met de gemeente. Zij beoordelen uw aanvraag als een ‘buitenplanse afwijking’. Dit betekent dat het een tijdelijke afwijking is van het geldende bestemmingsplan, voor maximaal 10 jaar.

Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

 • er is geen medische indicatie nodig. Dit betekent dat er geen medische informatie verstrekt hoeft te worden;
 • de pré-mantelzorgwoning is een zelfstandige woonruimte van maximaal 100 m2. De woning bestaat uit één bouwlaag;
 • de woning mag niet voor andere doeleinden worden benut. Dit kan een aangebouwde of een losstaande woning zijn;
 • de woning dient rolstoeltoegankelijk te zijn;
 • er moet verwantschap zijn tussen de bewoner van de pré-mantelzorgwoning en de eigenaar van het perceel waarop de mantelzorgwoning staat;
 • de bewoner mag niet jonger zijn dan de wettelijke pensioengerechtigde leeftijd.

Beoordeling

Vervolgens wordt beoordeeld of de komst van een extra bewoner op het betreffende perceel consequenties heeft voor de omgeving. Het is niet toegestaan om een tweede (reguliere) woning te realiseren. Vervolgens checkt de gemeente of het perceel zich leent voor tijdelijke extra bewoning qua woon- en leefomgeving en of voldaan kan worden aan de actuele parkeernormen. Vanzelfsprekend moet het plan voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Een planschadeovereenkomst maakt onderdeel uit van het proces. Hierin worden afspraken gemaakt over eventuele schade die door omwonenden wordt ondervonden van het ‘afwijkingsbesluit’ en de afhandeling daarvan door de aanvrager. Als alles in orde is, wordt er toestemming verleend en kunt u een mooie tijdelijke woning plaatsen met het oog op de toekomst.

Meer weten

Wilt u weten of het bij u mogelijk is een pré-mantelzorgwoning te plaatsen en waar u in uw specifieke situatie aan moet voldoen? Neem dan contact met ons op via 0485-396600

Beleidsregel pré-mantelzorgwoningen

Centrum Mantelzorg Land van Cuijk

Voor concreet advies kunt u terecht bij Centrum Mantelzorg Land van Cuijk. Centrum Mantelzorg Land van Cuijk is het adviespunt en expertisecentrum voor mantelzorgers, beroepskrachten en vrijwilligers in het Land van Cuijk. U kunt daar terecht voor tips, informatie over lotgenotencontact, voorzieningen en regelingen, advies, cursussen, training en ondersteuning. Zij hebben veel kennis en informatie in huis rondom mantelzorg, welzijn en zorg in het algemeen. Ga voor meer informatie naar de website van Centrum Mantelzorg.

Logo mantelzorg Land van Cuijk