Planschade

Direct regelen

Verandert de gemeente een bestemmingsplan, bijvoorbeeld door een herziening, wijziging of afwijking? Dan kan het zijn dat u hierdoor schade lijdt in de vorm van een waardedaling van uw woning of verlies van inkomen. Deze schade noemen we planschade. In sommige gevallen kunt u een tegemoetkoming in de schade krijgen. Niet alle schade wordt vergoed.

Voorwaarden

  • Er geldt een eigen risico van 2% van uw inkomen (bij inkomensverlies) of van de woning (bij waardevermindering). Dit laatste zolang de waardevermindering niet het gevolg is van de bestemming van uw onroerende zaak of de regels die daarop betrekking hebben.
  • De indieningstermijn is vijf jaar, gerekend vanaf het moment dat de oorzaak van de schade, bijvoorbeeld een bestemmingsplan, onherroepelijk (definitief) is geworden. U kunt uw aanvraag voor een tegemoetkoming bij de gemeente indienen vanaf het moment dat de ruimtelijke maatregel onherroepelijk is.

Aanvragen tegemoetkoming planschade

Klik bovenaan de pagina op "Direct regelen" om online een verzoek om planschade in te dienen. Of dien het verzoek schriftelijk in. Download daarvoor het aanvraagformulier tegemoetkoming planschade (PDF), vul het in en stuur het naar de gemeente.

Kosten

2021

U betaalt € 300,00. Als uw aanvraag wordt toegekend, krijgt u dit bedrag terug. U krijgt dit bedrag niet terug als de gemeente uw aanvraag afwijst.

Afhandeling van uw aanvraag

In de procedureverordening tegemoetkoming planschade staat beschreven hoe de gemeente te werk gaat na het ontvangen van een aanvraag om tegemoetkoming in planschade.