Herontwikkeling voormalige locatie “De Sprankel”

Op de hoek van de Essinklaan en de Estersveldlaan in Grave was basisschool De Sprankel gevestigd. In 2018 verhuisde deze school echter naar nieuwbouw op het Visioterrein Grave-Oost. Het oude schoolgebouw werd in het voorjaar van 2019 gesloopt en het vrijgekomen terrein werd ingezaaid met gras in afwachting van herontwikkeling.

Luchtfoto plangebied op de hoek van de Essinklaan met de Estersveldlaan.

Het plangebied op de hoek van de Essinklaan met de Estersveldlaan.

Beoogde ontwikkeling

Welke herontwikkeling op de locatie precies plaats gaat vinden, is nog niet bekend. Gelet op de woningbehoefte in de gemeente Grave ligt het voor de hand dat er in ieder geval woningen zullen komen. De gemeente wil omwonenden en belanghebbenden betrekken bij de herontwikkeling van de locatie. En ook heeft de gemeente als voorwaarde gesteld dat de herontwikkeling minimaal  ruim 1.1 miljoen euro opbrengt. Dit is nodig om de grond die gekocht is voor de bouw van de nieuwe school terug te verdienen.

Projectontwikkelaar

Welke projectontwikkelaar het gebied opnieuw gaat ontwikkelen is nog niet bekend.

Planning en voortgang

September 2021

Informatieavond 16 september 2021

Op 16 september 2021 werd een openbare informatieavond gehouden waarbij de eigenaar van Supermarkt Jumbo plannen uiteenzette voor herontwikkeling van het gebied. Bekijk hier de presentatie van 16 september 2021 en het verslag van de informatieavond.

Juli 2020

Door omstandigheden is de planontwikkeling voor de locatie enigszins in het slop geraakt. In een brief aan de omwonenden geeft het college uitleg over de redenen en over hoe de herontwikkeling nu verder gaat.

Juli 2019

Een initiatiefnemer heeft zeer kort voor de tweede bewonersavond (3 juli 2019), zich bij de gemeente gemeld met een alternatief plan voor de locatie. Als uit de toetsing van de gemeente blijkt dat deze plannen haalbaar zijn, zullen deze op een derde te organiseren bewonersavond aan de omwonenden worden voorgelegd. De reacties van de aanwezigen zullen als advies worden meegenomen bij het vaststellen van het ontwikkelkader door de gemeenteraad, zoals dat op 3 juli 2019 gepresenteerd is. Als de plannen niet haalbaar blijken te zijn, komt er geen derde bewonersavond en zal het ontwikkelkader met uitgangspunten voor de toekomstige herontwikkeling naar verwachting eind 2019 worden vastgesteld door de gemeenteraad.

Op 3 juli 2019 werd een tweede bijeenkomst gehouden voor omwonenden en belanghebbenden. Ook deze avond stond weer onder leiding van het bureau LOS Stadomland. Op basis van deze tweede bijeenkomst wordt door LOS Stadomland een ontwikkelkader gevormd dat naar verwachting eind 2019 door de gemeenteraad zal worden vastgesteld. Met het door de gemeenteraad vastgestelde ontwikkelkader zullen door de gemeente gesprekken worden gevoerd met projectontwikkelaars die belangstelling hebben om de locatie te herontwikkelen. De feitelijke herontwikkeling zal, op basis van de huidige informatie, naar verwachting pas over een aantal jaren gaan plaatsvinden. Bekijk hier de presentatie die op 3 juli 2019 (PDF) werd gehouden (praatplaten), de raadpleging met de mentimeter (PDF) en het verslag van de tweede informatiebijeenkomst (PDF).

April – juni 2019

Het voormalig schoolgebouw werd gesloopt. Het terrein is geëgaliseerd en ingezaaid met gras in afwachting van herontwikkeling.

Maart 2019

Om het oude schoolgebouw te kunnen slopen zijn enkele bomen gekapt die in de weg staan. Ook enkele exemplaren in de nabijheid van het schoolgebouw die aan het einde van hun levensduur zijn, werden gekapt.

November 2018

Op 7 november 2018 werd een (eerste) avondbijeenkomst georganiseerd waarbij omwonenden en andere belanghebbenden werden uitgenodigd om mee te praten over de herontwikkeling van locatie “De Sprankel”. Bij deze avond werd verder gekeken dan alleen naar de locatie van het leegstaande schoolgebouw. Globaal gezien wordt het hele park en het direct daaromheen liggende gebied betrokken bij de plannen. De gemeente vindt dat nodig omdat de uiteindelijke herontwikkeling goed moet aansluiten bij de omgeving.

Om de herontwikkeling in goede banen te leiden is een ontwerpbureau in de arm genomen; LOS stadomland. Dit bureau zal het herontwikkelplan opstellen. LOS stadomland heeft ook de informatieavond begeleid. Download hier het verslag van de eerste bewonersavond (PDF).

Contact

Gemeentelijk contactpersoon: mevrouw A. Heermans. Telefoon: 0486-477277, e-mail: anneke.heermans@cgm.nl.