Stimuleringssubsidie

De samenleving zit in een overgang van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving. Hierdoor verandert de rol van de gemeente naar een meer regisserende en faciliterende rol. Dit betekent dat de gemeente burgers en organisaties faciliteert om met elkaar een leefbare, prettige samenleving te realiseren. Een samenleving waarin iedereen mee kan doen.

Subsidie is één van de instrumenten om deze prettige samenleving met elkaar te realiseren. Daarom heeft de gemeente Grave vanaf 2017 een nieuwe subsidievorm aan het subsidiestelsel toegevoegd: De stimuleringssubsidie. Deze nieuwe subsidie is bedoeld als waardering aan de Graafse vrijwilligersorganisatie die naast hun kerntaak dingen regelen of organiseren waarvan de gemeente belangrijk vindt dat die er voor hun inwoners zijn.

Het gaat hierbij om een bijdrage op het gebied van:

 • Het versterken van onze woon- en leefomgeving
 • Sport en gezondheid
 • Het versterken van de historische en toeristische en recreatieve waarden
 • We zijn er voor elkaar

Waarvoor

Lokale vrijwilligersverenigingen en stichtingen kunnen de stimuleringssubsidie aanvragen voor maatschappelijke activiteiten die zij uitvoeren.

Hiermee worden activiteiten bedoeld die:

 • Om extra inzet van de vereniging vragen
 • Voldoen aan de doelstellingen binnen de onderstaande thema’s in het subsidiestelsel
 • Niet tot de kerntaak van de vereniging behoort

Thema's en doelstellingen

Thema 1: Het versterken van onze woon- en leefomgeving

Doelstellingen

 • Bewoners zetten zich actief in voor het verbeteren van hun eigen woon- en leefomgeving.
 • De leefbaarheid in de dorpen en wijken wordt in stand gehouden en versterkt.

Thema 2: Sport en gezondheid

Doelstellingen

 • Bewegen voor jong en oud wordt bevorderd en gestimuleerd, zodat iedereen naar vermogen mee kan doen.
 • Een gezonde levensstijl voor iedereen wordt gestimuleerd

Thema 3 Het versterken van de culturele, historische en toeristisch-recreatieve waarde van Grave.

Doelstellingen

 • De cultuur en historische waarde van Grave is toegankelijk en wordt uitgedragen.
 • De gemeente Grave is op een positieve manier op de kaart gezet en trekt bezoekers aan.

Thema 4: Wij zijn er voor elkaar

Doelstellingen

 • Lokale vrijwilligers zijn het cement van de samenleving
 • Iedereen kan deelnemen aan reguliere activiteiten binnen het verenigingsleven
 • Versterken van de sociale cohesie in de wijk/het dorp

Om een idee te geven. Enkele mooie voorbeelden:

 • “Onze wijkraad heeft mijn buurtgenoten een opleiding gegeven om met een AED om te kunnen gaan.”
 • “Met ons voetbalteam hebben wij onze wijk ijs- en sneeuwvrij gemaakt”
 • “Onze hockeyjeugd heeft enkele ouderen wegwijs gemaakt in de digitale wereld”
 • “Wij zijn actief bezig om onze kantine te voorzien van gezonde voeding en dranken”

Criteria

De activiteit:

 • is voor inwoners van de gemeente Grave
 • gaat ook zonder dit stimuleringssubsidie door
 • valt binnen de wet- en (gemeentelijke) regelgeving
 • is geen kernactiviteit van de aanvrager
 • is primair niet gericht op commerciële doeleinden

Dezelfde of een vergelijkbare activiteit kan per kern maximaal twee opeenvolgende jaren in voor de stimuleringssubsidie in aanmerking komen. Een nieuwe en/of innovatieve activiteit heeft voorrang op een bestaande activiteit.

Welk bedrag kan ik aanvragen

Per unieke activiteit kan maximaal een stimuleringssubsidie worden verleend van € 500,-. Per kalenderjaar kan een aanvrager behorende de tot in artikel 3 genoemde doelgroep tot een maximum van € 1.000,- aan stimuleringssubsidie ontvangen.

Wie beoordeelt mijn aanvraag

De beoordeling gebeurt door een commissie die bestaat uit zes personen, waarvan vier leden lid zijn een lokale vrijwilligersorganisatie en twee ambtenaren. De ambtenaren hebben samen slechts één stem in de beoordeling. Hierdoor is het totaal aan stemmen in deze commissie vijf.

Aanvragen

Uw aanvraag voor de Stimuleringssubsidie 2020 kunt u doen in de periode 1 oktober tot 1 december 2019.