Structuurvisie

De structuurvisie Grave 2025 legt op hoofdlijnen het ruimtelijk beleid vast voor het grondgebied van de gemeente Grave. Het laat zien welke ontwikkelingen worden voorzien op welke locaties voor de komende 10 jaar.

De structuurvisie is op 28 januari 2014 vastgesteld. Een stapsgewijze aanpak met inwoners, ondernemers en organisaties heeft ertoe geleid dat de structuurvisie mag rekenen op een breed maatschappelijk draagvlak. Daarbij is gebruik gemaakt van de uitkomsten van de integrale Dorpsontwikkelingsplannen (iDop’s) per kern.

De structuurvisie bestaat uit twee delen:

Kern van de visie: “Grave glinstert met duurzaam, ruimtelijke, sociaal-economische en culturele ontwikkelingen als vitale vestinggemeente aan de Maas en Raam. Dit zorgt voor behoud en versterking van leefbare kernen en een beleefbaar platteland voor haar bewoners, bedrijven, organisaties en bezoekers.”