Subsidie aanvragen

Het subsidiestelsel van de gemeente Grave bestaat uit de Algemene Subsidieverordening (ASV) gemeente Grave 2017 en de Nadere regel Basis-, Contract-, Incidentele subsidie gemeente Grave 2017.

Subsidievormen

Basissubsidie

Een structurele subsidie die jaarlijks aan een lokale vereniging wordt verstrekt, die bedoeld is om ter ondersteuning in de uitvoering van haar kernactiviteiten.

Bijlagen:

Contractsubsidie

Subsidie verstrekt aan instellingen en organisaties waarbij de hoogte van de subsidie direct is gekoppeld aan de kwaliteit en kwantiteit van de te leveren diensten of producten en uit te voeren activiteiten. De gemeente formuleert wat er van de organisaties verwacht wordt. De organisaties zelf vullen in hoe dat het beste kan gebeuren. Dat is immers hun expertise.

Bijlage:

Incidentele subsidie

Een subsidie die wordt verleend voor nieuwe activiteiten en/of eenmalige kortdurende activiteiten die een vernieuwend karakter hebben en die niet onder een van de andere subsidies vallen. Uitgangspunt is dat er een relatie is met de gemeentelijke doelstellingen.

Bijlage:

Stimuleringssubsidie

Het Stimuleringssubsidie wordt ingezet als instrument om de doelstellingen te realiseren. Het overstijgt de afzonderlijke beleidsterreinen en draagt bij aan een leefbare samenleving. Met deze subsidie wordt beoogd lokale maatschappelijke activiteiten te stimuleren. Verenigingen en organisaties worden gestimuleerd en beloond waarbij de participatie en zelfredzaamheid (structureel) wordt verhoogd. Het is een resultaatgerichte (subsidie)methodiek die het maatschappelijk effect van de gemeentelijke doelstellingen vergroot en tegelijk de extra inzet die verenigingen/organisaties daarvoor leveren (maatschappelijk rendement) beloont. Lokale vrijwilligersorganisaties kunnen stimuleringssubsidie aanvragen wanneer zij naast hun kerntaken maatschappelijke activiteiten uitvoeren.

Bijlage:

Digitaal aanvragen

  • Voor de Basis- en Contractsubsidie geldt een aanvraagperiode van 1 maart tot 1 mei. De aanvraagperiode is verlopen.
  • Incidentele subsidie kunt u het hele jaar aanvragen. Deze subsidie is dan voor 2019.
  • Voor de Stimuleringssubsidie geldt een aanvraagperiode van 1 oktober tot 1 december.  Het aanvraagformulier is nu niet opengesteld.

Contact

Voor vragen kunt u terecht bij medewerkers van het team Sociaal beleid van de gemeente via telefoonnummer 0486-477277 of via e-mail: info@grave.nl.