Vestingvisie Grave

West 8 levert op

Het uit Rotterdam afkomstige, stedenbouwkundig bureau West 8, werkt in opdracht van de gemeente Grave aan een (toekomst)visie op de vestingstad Grave. Tijdens onder andere twee ‘brede’ stadsgesprekken is bij inwoners lokale kennis en ideeën opgehaald. West 8 heeft zijn visie nu gereed.

Visiedocument

Bekijk hier het visiedocument als PDF.

Visie van West 8

Voor de goede orde. De opgeleverde visie is een visie van West 8. Daarmee is het nog geen gemeentelijke visie. Pas als de gemeenteraad de visie heeft vastgesteld kunnen we spreken van een echte, gemeentelijke visie. Pas dan zal deze gemeentelijke visie richting geven aan onder andere de toekomstige, ruimtelijke inrichting. Hoe gaat het nu verder?

Procedure

De behandeling van de visie is gepland in de raadsvergadering van 15 mei 2018. Welke stappen gaan daar nog aan vooraf?

  • Eerst worden gemeenteraad en college over de door West 8 uitgewerkte visie geïnformeerd
  • Vervolgens worden inwoners, ondernemers en organisaties opnieuw in de gelegenheid gesteld te reageren op de door West 8 opgeleverde visie. Vanaf 27 februari a.s. wordt daartoe de gelegenheid geboden
  • De reactietermijn is, gerekend vanaf 27 februari, zes weken. Alle ingekomen reacties worden doorgeleid naar West 8
  • West 8 zal deze reacties becommentariëren. Zie ook onder het kopje Reacties op uitgewerkte visie
  • Na behandeling in de raadscommissies wordt de visie uiteindelijk in de gemeenteraad behandeld. Pas als de gemeenteraad de visie heeft vastgesteld is er sprake van een gemeentelijke visie

Reacties op uitgewerkte visie

Let op! In het aanlooptraject tot deze door West 8 geleverde visie zijn al veel reacties ingediend. De reacties tot nu toe worden beschouwd als onderdeel van het stadsgesprek, de discussie zo u wil. De tot op heden ingediende reacties zijn beoordeeld en door West 8 is een afweging gemaakt om deze al dan niet in de nu uitgewerkte visie mee te nemen.

Bent u van mening dat uw reactie niet of onvoldoende is meegenomen in de nu uitgewerkte visie dan kunt u uw reactie opnieuw indienen. De reacties op de door West 8 uitgewerkte visie worden door West 8 samengevat en van commentaar voorzien. Deze samenvatting met commentaar maakt dan deel uit van de bijlagen bij het raadsvoorstel. Zo kunnen de raadsleden de reacties en het commentaar hierop meewegen bij de uiteindelijke besluitvorming over de visie.

Informatie Heeft u vragen over dit onderwerp, neem dan contact op met een van de leden van het kernteam:

                                  

Voorgeschiedenis

Grave kan uitgroeien tot dé vestingstad waarin cultuurhistorie, wonen, werken en recreëren harmonieus samen gaan. Grave, een compacte stad die al veel heeft. Lieflijk gelegen aan de Maas. Een goed bewaard historisch centrum met oogstrelende monumenten als de Hampoort en de Sint Elisabethkerk. Maar ook fraaie woonhuizen met sierlijke gevels, pittoreske straatjes en bijzondere winkeltjes.

Om de vestingstad liggen enkele bijzondere uitbreidingswijken en een aantrekkelijk buitengebied waarin drie intieme kerkdorpen. Vanuit de historie zijn relaties aan te wijzen tussen vestingstad, uitbreidingswijken en achterland. Bijvoorbeeld het galgenveld in de Gasselse bossen. Daar werden veroordeelden opgehangen na een uitspraak bij de Graafse rechtbank. Of het 17e-eeuws klooster in Velp, gebouwd net buiten Grave, omdat het destijds in de vesting verboden was het katholieke geloof te belijden. Sporen uit het verleden die verhalen vertellen en die Grave tot zo’n fraaie gemeente maken. Aantrekkelijk voor toeristen en recreanten.

Begin 2014 is de Structuurvisie Grave 2025 vastgesteld. Hierin is al beschreven dat kansen om vesting en achterland zichtbaarder te maken er volop zijn. Grave wordt tot een stad van de toekomst gemaakt. Met een zichtbaar vestingverleden maar waarin naar 21e-eeuwse wijze geleefd wordt. Geen openluchtmuseum, maar een stad waarin verleden en heden in één vloeiende beweging beleefd worden. Om het doel van de structuurvisie te kunnen bereiken, een vitale vestinggemeente aan de Maas, is een heldere koers nodig. Het gemeentebestuur gaf dan ook in het voorjaar van 2017 aan West 8, ontwerpbureau voor stedenbouw en landschapsarchitectuur, opdracht voor het opstellen van een visie op de vestingstad Grave.

Belangrijk bij zo’n visie is maatschappelijk draagvlak. Inwoners, ondernemers, organisaties en bezoekers; zij moeten zich herkennen in de ingeslagen koers en er hun bijdrage aan kunnen leveren. Lokaal aanwezige kennis en ideeën zijn daarbij bron van informatie en inspiratie.

Grave wordt de komende decennia opnieuw ‘getekend’. Op deze pagina vindt u actuele informatie en documenten. Daarmee kunt u het proces volgen en er aan deelnemen. Iedere belangstellende wordt uitgenodigd om mee te doen.

U vindt ook informatie over de Vestingvisie Grave op de website van West 8.

Contact/informatie

Kernteam: Marty van Esch (0486-477279), Janneke Notermans (0485-396728) en Maurice Roefs (0486-477274) Werkorganisatie CGM (ambtelijke samenwerking gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert).