Groot onderhoud vijvers Estersveld

Publicatiedatum: Maandag 3 februari 2020

De twee vijvers in het Estersveld, aan de Anna van Burenweg, zijn aan groot onderhoud toe. Op 10 februari 2020 starten de werkzaamheden. Het werk is gereed zodra het baggerslib is afgevoerd.

Waarom is dit groot onderhoud nodig?

Baggeren

Een goede waterkwaliteit is belangrijk voor het leven in en om het water. Daarom worden waterpartijen om de tien a twintig jaar uitgebaggerd. Zonder onderhoud zullen sloten, vijvers en andere waterpartijen dichtslibben. Daarmee neemt de waterkwaliteit sterk af. Het slib, ook wel baggerspecie genoemd, moet dus af en toe verwijderd worden. Baggerspecie ontstaat door afbraak van natuurlijke componenten die in het water leven zoals waterplanten maar ook door bladinval en inwaaiend zand. Baggerspecie vormt een belangrijke bron van voedingsstoffen in het water. Maar de voedingsstoffen mogen ook weer niet te talrijk worden want anders kan een waterpartij helemaal dichtgroeien met alg en kroos. En door de natuurlijke afbraakprocessen wordt ook veel zuurstof aan het water onttrokken. In de vijvers in het Estersveld ontstond in 2018, mede door het warme weer, een ware kroos-explosie, met zuurstoftekort en vissterfte tot gevolg. Kortom, baggeren is op gezette tijden nodig en dat is dus ook wat er nu gaat gebeuren..

Maaien oevers

Het werk aan de vijvers bestaat niet alleen uit baggeren. Er zal ook gemaaid worden. Beide vijvers hebben mooie,  natuurvriendelijke oevers. Deze oevers versterken de natuur- en belevingswaarde van het park. De oevers leveren ook een bijdrage aan de waterkwaliteit en ze bieden plaats aan allerlei planten- en diersoorten. Natuurvriendelijke oevers in een parkachtige omgeving vragen een specifiek beheer, dat is aangepast aan de wensen en eisen van de plant- en diersoorten. Te veel maaien is nadelig omdat daarmee te veel schuilplaatsen voor dieren verdwijnen. Daarom wordt jaarlijks ongeveer 50% gemaaid en blijft 50% staan voor het volgende jaar.

Rietkragen uitkrabben

Rietoevers kunnen na verloop van tijd verlanden. Verlanding ontstaat door ophoping van bladmateriaal en slib. De waterdiepte neemt af en moerasplanten worden verdrongen door landplanten. Ook wilgen en elzen kunnen er gaan opschieten en zo maakt het water uiteindelijk plaats voor land. Tijdens het onderhoud zal daarom, daar waar sprake is van een dichte rietkraag,  plaatselijk de oever worden uitgekrabt. Dat betekent dat de bovenste laag organisch materiaal van de

oever wordt afgeschraapt, tot aan de vaste bodem. Van een dichte rietkraag is sprake als de bedekking meer dan 80% bedraagt.

Verwijderen boomopslag

Wilgen en elzen gedijen goed in een natuurvriendelijke oever, zeker wanneer deze oever gaat verlanden. Deze begroeiing verdringt de moerasvegetatie, groeit door en ontneemt uiteindelijk het zicht op de vijver. Dat is niet gewenst binnen een parklandschap. Plaatselijk is begroeiing langs de oever echter wel gewenst. Het draagt bij aan een fraai beeld van  doorkijkjes en  gesloten oevers welke elkaar afwisselen . Begroeiing biedt daarnaast een geschikte schuilplaats voor diverse vogels.

Zo is zelfs een jagende ijsvogel gespot langs de waterkant!

Door een deel van de begroeiing te bewaren blijft het gevarieerde beeld behouden. Tijdens het onderhoud zal daarom ca. 50% van de oeverbegroeiing worden verwijderd.

Overlast

Al deze werkzaamheden kunnen enige overlast veroorzaken in de vorm van geluid en verkeer van vrachtwagens. De bagger e.d. wordt afgevoerd via de Essinklaan, Stoofweg en de N324.

Ook de toegankelijkheid in het park zal tijdens de werkzaamheden enigszins beperkt zijn. Dit omdat er met machines wordt gewerkt en de veiligheid gewaarborgd moet zijn.

Bijlage

Informatie

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met Rinus Arts, telefoon 0486–477277 of rinus.arts@cgm.nl.