Meedoen

De raad is er voor u! Daarom wil de raad u graag betrekken bij het besluitvormingsproces. Om invloed te hebben is inspraak nodig, bij de totstandkoming van beleid is dit op uiteenlopende wijzen georganiseerd. De gemeente heeft een inspraakverordening. Inspraak kan schriftelijk worden geregeld maar ook mondeling, bijvoorbeeld door een hoorzitting. De gemeente kan ook speciale organen in het leven roepen voor de inspraak. Te denken valt aan de wijk- en dorpsraden waarmee de gemeente zaken of plannen bespreekt die hun eigen wijk of dorp betreffen. Ook zijn er adviesraden voor bepaalde beleidsterreinen waarin belanghebbenden en organisaties zijn vertegenwoordigd. Zo kennen we voor het Sociaal Domein de Adviesraad Sociaal Domein.

Meepraten en inspreken

Tijdens openbare commissie- en raadsvergaderingen kan iedereen gebruikmaken van het spreekrecht. Bij zowel commissie als raad geldt dat aan het begin van de vergadering mag worden ingesproken. De inspreker wordt uitgenodigd om gedurende maximaal 5 minuten de commissie of raad toe te spreken. Uw invloed wordt kleiner naar mate het moment van besluitvorming dichterbij komt! Degene die gebruik wil maken van het spreekrecht bij de raad of de commissies, meldt dit tenminste 24 uur vóór aanvang van de vergadering bij de griffier onder vermelding van naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover hij het woord wil voeren. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de griffie.

U kunt ook in contact komen met de raad door een raadslid, fractie of de raad te benaderen per brief of mail. Een brief of mail aan de raad biedt u aan via de griffie.

Burgerinitiatief

U wilt een onderwerp op de politieke agenda krijgen en dat lukt niet via de weg van bijv. een e-mail aan de raad of het benaderen van een fractie? Dan is het indienen van een burgerinitiatief een mogelijkheid. Met een burgerinitiatief kunt u direct invloed uitoefenen op de politieke agenda van de gemeenteraad. Inwoners van de gemeente kunnen een initiatief indienen. Een verzoek moet door ten minste 25 verzoeksgerechtigden worden ondersteund. Wanneer het burgerinitiatief voldoet aan de vereisten, wordt het behandeld in de raad. In de verordening burgerinitiatieven zijn de ‘spelregels’ opgenomen. De griffie adviseert u hier graag over.