Werkwijze

Aan het hoofd van de gemeente staat de gemeenteraad. De gemeenteraad telt in onze gemeente 15 raadsleden. De leden van de raad behoren tot een politieke partij. De raad wordt ondersteund door de griffie.

De raad wordt één keer in de vier jaar rechtstreeks door de bevolking gekozen. De raad stelt kaders, bepaalt de hoofdlijnen van het beleid van de gemeente en controleert of het college van burgemeester en wethouders de wetten en het beleid goed uitvoert. De gemeenteraad stelt de begroting vast en controleert de jaarstukken. De raad bepaalt dus waar het geld aan wordt uitgegeven. De raad maakt ook algemene regels (verordeningen) waar inwoners van de gemeente zich aan moeten houden. De raad is ook de volksvertegenwoordiging.

De gemeenteraad heeft het niet alleen voor het zeggen. Het college van burgemeester en wethouders heeft haar eigen bevoegdheden. De raad kan het college wel ter verantwoording roepen. Wethouders worden benoemd door de raad. De raad kan een wethouder ook ontslaan.

De agendacommissie bereidt agenda’s voor de raad en commissies voor en gaat over de ‘huishouding’ van de raad.

De raad heeft op 26 maart 2019 het “reglement van orde van de raad” en de “Werkwijze gemeenteraad 2019-2022” (PDF) vastgesteld.

De raad staat middenin in de samenleving en is er voor u! U kunt meepraten.

Coalitie

De raadsleden van dezelfde partij vormen een fractie. De fractievoorzitter geeft leiding aan de fractie. Ieder raadslid heeft het recht zijn of haar eigen stem uit te brengen. In de gemeenteraad heeft het raadslid een uitzonderlijke positie. Voor iets wat het raadslid zegt in de raad kan hij/zij nooit gerechtelijk worden vervolgd.

De fracties van Lokale Partij Grave, CDA, VVD en Trots Liberaal Land van Cuijk vormen deze raadsperiode de coalitie. In het coalitieakkoord hebben ze afspraken gemaakte over de koers van de gemeente. De oppositie wordt gevormd door de fracties van Verenigd Progressief Grave, Keerpunt 2010 en Lijst Eva Eigenhuijsen. In de Gemeentewet is geregeld wat de omvang is van de raad, welke taken de raad heeft en welke instrumenten er zijn voor de uitoefeningen van de taken. Zo kunnen raadsleden vragen stellen en is er het recht op inlichtingen. Ook kan de raad moties, amendementen en initiatiefvoorstellen indienen. Met het reglement van orde stelt de raad nadere (lokale) regels vast voor het functioneren van de raad.

Taken en werkwijze commissies

Wanneer een voorstel van het college in de gemeenteraad aan de orde komt, is het meestal al besproken in één van de raadscommissies. De raadscommissies adviseren de gemeenteraad. De gemeente Grave kent de volgende commissies: Ruimte, Inwoners en Bestuur en Auditcommissie. Iedere in de raad vertegenwoordigde fractie heeft in een commissie een zetel.

Zowel raads- als commissieleden kunnen lid zijn van een commissie. Elke fractie mag bij de commissie Ruimte en Inwoners en Bestuur een gast aan tafel uitnodigen. De commissieleden worden benoemd door de raad (samenstelling commissies). De fracties stellen in de commissievergadering hun vragen over een voorstel en bespreken het voorstel met de portefeuillehouder (wethouder of burgemeester). De commissie geeft vervolgens een advies over de behandeling in de raad. Steunen alle partijen het voorstel dan is het niet meer nodig om het voorstel in de raad te bespreken. Dan is het een A-stuk (hamerstuk) in de raad.

In de verordening op de raadscommissies zijn nadere regels opgenomen over de samenstelling en werkwijze van de commissies. De verordening op de auditcommissie regelt de werkwijze van deze commissie.

Taken en werkwijze agendacommissie

De agendacommissie gaat over de ‘huishouding’ van de raad. De voorlopige agenda’s van de vergaderingen van de commissies en raad worden er vastgesteld. Ook de planning, procedures en zaken als opleidingen komen er aan bod. De agendacommissie is samengesteld uit de fractievoorzitters. De burgemeester is voorzitter.